Arkisto


Rakenteiden sisältä

31.1.2021 klo 18.33, kirjoittaja
Kategoriat: Kosmokseen kirjoitettua

Toissapäivänä oli pohjoismaisen monimuotoisuuteen ja naisten asemaan fysiikassa keskittyvän NORNDiP-verkoston kolmas konferenssi. Tapahtuma pidettiin etänä, ja se oli edellistä vuoden 2019 kokousta lyhyempi.

Aiempaan tapaan tapahtumassa oli sekä naispuolisen fyysikon puhe tutkimuksestaan (tällä kertaa vain yksi) että esityksiä syrjinnästä ja tasa-arvosta tiedeyhteisössä.

Ilona Riipinen Tukholman yliopistosta puhui ilmastomallien ennusteiden epävarmuuden vähentämisestä. Aihe on esimerkki fysiikan yhteiskunnallisesta merkityksestä: kasvihuonekaasujen mittava vähentäminen on ihmiskunnan kiireellisimpiä tehtäviä.

Riipinen kertoi, että suurin yksittäinen epävarmuustekijä ilmastomallien ennusteissa on se, miten pienhiukkaset vaikuttavat pilvien muodostumiseen ja sitä kautta lämpötilaan. Tämä on vaikea tutkimusaihe, koska ilmakehässä on monenlaisia pienhiukkasia ja niiden vuorovaikutusten mittakaava on hyvin pieni verrattuna ilmakehän erilaisten alueiden kokoon.

Aihe tuo yhteen tiedeyhteisön eri osia. Esimerkiksi hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERNin CLOUD-koe on ollut avainasemassa pienhiukkasten tiivistymisen ymmärtämisessä. Riipisen mukaan tiedonvälityksen parantaminen eri alojen tutkijoiden välillä on ollut tärkeä edistysaskel ennusteiden parantamisessa. Hän totesi, että voisi olla hyödyllistä, jos ihmistieteiden edustajat tutkisivat fyysikkojen yhteisöä tarkemmin ja auttaisivat selvittämään, miten tieto kulkee ja miten tiedonvälitystä saisi entisestään optimoitua.

Puhetta seurasi paneeli häirinnän, erityisesti seksuaalisen ja sukupuoleen liittyvän häirinnän, vastaisesta työstä pohjoismaisissa yliopistoissa.

Lundin yliopiston Tomas Brage kertoi Tellus-projektista, jonka tarkoituksena on kerätä tietoa seksuaalisesta häirinnästä. Kyselyn mukaan 23% naisopiskelijoita ja 4% miesopiskelijoista oli kohdannut häirintää. Luvut ovat samankaltaisia muualla, mutta koska kyselyjen kattavuudessa, edustavuudessa ja vastausprosenteissa on eroja (eikä vastausprosentteja aina ei edes tiedetä), tarkkoja vertailuja on vaikea tehdä. Usea puhuja korosti sitä, miten tärkeää on, että toiminta häirintää vastaan perustuu tutkittuun tietoon. Faktavetoinen lähestymistapa auttaa myös pitämään keskustelun itse asiassa mielikuvien ja ennakkoluulojen sijaan.

Christa Gall Kööpenhaminan yliopistosta kertoi, kuinka MeToo-liike johti siihen, että Tanskan yliopistoissa viimein tunnustettiin häirinnän olemassaolo ja laajuus. Muidenkin pohjoismaiden yliopistoissa oli tavallista sitä ennen pitää omaa yhteisöä niin edistyneenä, että siellä ei voi olla tällaisia ongelmia. Bragen tavoin Gall korosti sitä, miten vähäisiä toimet toistaiseksi ovat verrattuna ongelman laajuuteen.

Islannin yliopiston Jóhanna Jónsdóttir mainitsi joitakin tiedeyhteisön piirteitä, jotka lisäävät häirinnän yleisyyttä. Tiedeyhteisö on hyvin kilpailullinen. Tutkijat ovat ennenkin kisanneet siitä, kuka saa merkittäviä tuloksia, julkaisuja arvostetuissa lehdissä tai työpaikkoja, mutta nyt he yhä useammin lisäksi kilpailevat samasta tutkimusrahoituksesta. Yksilöiden välinen kilpailu synnyttää kitkaa ja katkeruutta, mikä voi lisätä häirintää. Hän mainitsi, että muilla työpaikoilla häirintään voidaan puuttua purkamalla haitallisia kilpailuasetelmia, mutta tieteessä ne ovat osa rakenteita. Voi olla pohtimisen arvoista, mitä tämä kertoo siitä suunnasta, mihin tiedeyhteisöä erityisesti Suomessa yhä enemmän ajetaan.

Muina häirintää ja kiusaamista lisäävinä tekijöinä Jónsdóttir esitti sen, että (erityisesti fysiikassa) johtopaikoilla on enimmäkseen miehiä etuoikeutetuista taustoista, avoimen kriittisen kommunikaation kulttuurin sekä stressaavana pidetyn työympäristön. Fyysikkojen yhteisössä pidetään yleensä hyveenä sitä, että ideoihin suhtaudutaan jopa aggressiivisen kriittisesti, mutta tässä on syytä ottaa huomioon yhteisön valtasuhteet. Ei ole sama sanoa professorikollegalle tai aloittavalle opiskelijalle kaikkien edessä, että ideasi on typerin minkä olen ikinä kuullut.

Jónsdóttir ja muut puhujat korostivat, että häirintään puuttumiseen tarvitaan virallisten kanavien lisäksi myös epämuodollisia mahdollisuuksia hakea apua. Jos ongelmista puhumisesta käynnistyy aina virallinen prosessi, kynnys niiden esille tuomiseen voi olla turhan korkea. Häirintää esille tuovat myös pelkäävät seurauksia omalle uralleen, joten on tärkeää voida puhua luottamuksellisesti. Jos ongelmiin pystytään puuttumaan varhaisessa vaiheessa, voidaan estää niiden kasvaminen.

Anna Lipniacka Bergenin yliopistosta korosti hänkin sitä, että vasta MeToo-liike sai yliopistot myöntämään häirinnän todellisuuden ja tuomaan asian esille verkkosivuilla ja muussa materiaalissa. Tietoa on kuitenkin yhä sirpaleisesti saatavilla, ja se on usein epäselvää. Lipniackan mukaan yksityiskohtaisten häirinnän määritelmien sijaan olisi parempi yksinkertaisesti sanoa, että kaikki mikä tuntuu häirinnältä, on häirintää.

Tällaiset itseensä viittaavat määritelmät ovat mielestäni ongelmallisia. Rasismiin joskus tarjotaan samanlaista määritelmää: henkilö on rasismin kohteena, jos hän kokee olevansa rasismin kohteena. Subjektiivinen määrittely haittaa ilmiön analysoimista ja tilannesidonnaisen kokonaisuuden hahmottamista. Se myös määritelmällisesti sulkee pois sen, että voi olla aiheettomia häirintä- tai rasismisyytöksiä, mikä on oikeusturvankin kannalta vaarallista.

Hanna Vehkamäki Helsingin yliopistosta kertoi, että Helsingin tutkijanaisten häirintäkyselyyn vastanneista häirintää kokeneista naisista 71% ei ollut tehnyt asialle mitään, ja vain 12% oli vienyt asiaa eteenpäin virallisia kanavia – ja heistä vain puolet koki, että asialle oli tehty mitään. Hän toi esille sen, että on tärkeää, että fysiikan osastolla voi keskustella häirinnästä matalalla kynnyksellä, tarvittaessa eri aloilla työskentelevien henkilöiden kanssa, jotta vältetään kollegiaalisuuden ongelmat.

Yhtenä käytännön tapana edistää tasa-arvoa ja monimuotoisuutta mainittiin komiteoihin liittyminen. Yliopistoissa komiteoihin ei yleensä ole tunkua, ja niihin otetaan uran eri vaiheissa olevia yhteisön jäseniä, ei vain ansioituneimpia.

Vehkamäki ja moni muu korosti sitä, että häirintä ja epätasa-arvoinen kohtelu on rakenteellinen ongelma, johon pitää puuttua muuttamalla rakenteita ja toimintakulttuuria, ei vain puuttumalla yksittäisiin tapauksiin. Kumpulan kampuksella, johon fysiikan osasto kuuluu, on nykyään menettelyohje (Code of Conduct), ja yksi askel olisi se, että jokainen lukisi sen ja sitoutuisi siihen allekirjoittaessaan työsopimuksen. Sekin auttaa, että tehdään selväksi, millainen käytös ei ole hyväksyttävää. Tarvitaan myös tilaisuuksia, missä häirintää ja keinoja sen ehkäisemiseksi käydään läpi nykyisen henkilökunnan kanssa, osana muuta koulutusta.

Vehkamäki korosti, että on vaikeaa määritellä häirintää täsmällisesti ja kattavasti, ja on harmaita alueita. Erityisesti valtasuhteet vaikuttavat siihen, mikä on hyväksyttävää, ja johtavissa asemissa olevien henkilöiden pitäisi olla tästä tietoisia.

Vehkamäki mainitsi, että hänen ollessaan arvioimassa EU:n haluttua ERC-rahoitusta kaikille arvioijille annettiin keskeiseksi ohjeeksi tunnistaa ja huomioida tiedostamattomat ennakkoluulot. Suomessa tässä ollaan toivottoman jäljessä: sen enempää Suomen Akatemia kuin Helsingin yliopisto kolmivuotisten apurahojen haussa ei ainakaan pari vuotta sitten tarjonnut arvioijille mitään ohjeita ennakkoluulojen huomioon ottamiseen.

Tiedostamattomat ennakkoluulot ovat kuitenkin vain osa ongelmaa. Kun Tukholmassa oleva pohjoismainen tutkimusinstituutti Nordita peruutti Christian Ottin palkkaamisen, koska tämä oli syyllistynyt Caltechissä kahden jatko-opiskelijan häirintään, se samalla järjesti Ottille työpaikan Turun yliopistosta ja sopi maksavansa 75% palkasta. Vaikka häirinnästä ollaan tietoisia ja se tiedetään ongelmaksi, niin siltikään asianmukaisiin toimiin ei aina ryhdytä – ja joskus ongelma vain siirretään muualle. Brage kysyikin, miksei häirintään suhtauduta yhtä vakavasti kuin tieteelliseen vilppiin.

Turun yliopisto sittemmin perui palkkaamisen, koska sai huonoa julkisuutta. Tapaus havainnollistaa sitä, että toiminta yliopiston sisällä ei riitä, lisäksi tarvitaan ulkoista painetta. Seuraava puhuja, journalisti Angela Saini, mainitsikin että akateemiset instituutiot eivät muutu asian suhteen, koska ne ajattelevat itseään yrityksinä ja välittävät enemmän vanhempien tutkijoiden mukanaan tuomasta rahasta kuin nuorten yhteisön jäsenten hyvinvoinnista. Hän sanoi, että missään muualla kuin tiedemaailmassa ei hyväksytä johtavassa asemassa olevien henkilöiden asiatonta käytöstä. MeToo-kertomusten valossa tätä väitettä on vaikea ottaa todesta.

Saini puhui seksismin ja rasismin historiasta yhteiskunnassa. Jo evoluutioteorian kehittäjä Charles Darwin aikanaan päätteli, että koska naiset eivät ole yhteiskunnassa päässeet samanlaisiin asemiin ja saavutuksiin kuin miehet, he ovat biologisesti vähemmän kyvykkäitä. Darwin selitti asian sillä, että miesten henkiset ja fyysiset ominaisuudet ovat kehittyneet pidemmälle, koska he ovat joutuneet kilpailemaan keskenään seksistä naisten kanssa. Naisten ja rodullistettujen älyllisen ja moraalisen alemmuuden asettaminen valkoisten miesten rationaalisen ajattelun ylivertaisuuden vastakohdaksi oli myös osa valistuksen ideologiaa.

Vieläkin sukupuolten ja rodullistettujen ryhmien välisiä eroja yhteiskunnassa yritetään usein selittää ensisijaisesti biologisilla tekijöillä, vaikka on tunnettuja vahvasti vaikuttavia yhteiskunnallisia tekijöitä. Tiedeyhteisö on osa yhteiskuntaa, joten sen arvot ja toiminta heijastavat yhteiskunnassa vallitsevia käsityksiä. Ennakkoluuloja voi kuitenkin muuttaa tutkitun tiedon avulla (vaikka se ei yksin riitäkään), ja tässä mielessä yhteiskunnallinen toiminta tasa-arvon puolesta auttaa tiedeyhteisöäkin perustamaan ajattelun ja toiminnan enemmän tosiasioihin.

Saini nosti esille myös sen, että aiheeton sukupuolittaminen pönkittää ennakkoluuloja silloinkin kun sillä on positiivinen tarkoitus. Esimerkiksi on hehkutettu sitä, että naisten johtamat valtiot ovat menestyneet hyvin koronapandemian hoitamisessa. Ei kuitenkaan ole mitään näyttöä siitä, että tällä olisi mitään yhteyttä johtajien sukupuoleen. Paitsi että tällainen kirjoittelu on harhaanjohtavaa, se ei edistä tasa-arvoa, koska se asettaa naisille jossain suhteessa korkeampia odotuksia.

Toisaalta myös sukupuolen merkitystä sosiaalisena selittävänä tekijänä voidaan liioitella. Saini teki itsekin niin, tarjotessaan Donald Trumpin vaalivoiton Hillary Clintonista esimerkkinä siitä, miten pätevämpi nainen sivuutetaan virantäytössä. Ei ole näyttöä, että sukupuoli olisi ollut ratkaiseva tekijä. Lisäksi väite tuntuu heijastelevan sellaista rajoittunutta käsitystä, että poliittisten päättäjien valinnassa on kyse vain pätevyydestä eikä siitä, millaista politiikkaa heidän ajatellaan tekevän.

Saini myös tuntui melkeinpä kiistävän biologisten erojen olemassaolon jopa urheilussa, kommentoiden, että eri sukupuolta olevien huippu-urheilijoiden saavutuksista ei voi päätellä mitään, koska he ovat poikkeuksellisia yksilöitä. Kahden tilastollisen jakauman häntien erosta ei tietenkään voi vetää johtopäätöksiä tyypillisten arvojen eroista, mutta ei myöskään voi kiistää sitä, että ne osoittavat jakaumien olevan erilaisia. Ehkä asian käsittelyssä näkyy myös se, että Saini on toimittaja eikä luonnontieteilijä, ja käyttää siksi epätäsmällisempää kieltä.

Mutta väitteiden kanssa on syytä olla huolellinen siksi, että selvistäkin asioista on juurtuneita ennakkoluuloja. Jos esittää liioiteltuja väitteitä, voi antaa aineksia myös paikkansapitävien väitteiden sivuuttamiselle. Siitä, että eri kromosomit omaavien joukkojen välillä on fyysisiä eroja, ei seuraa sitä, että heidän henkisissä kyvyissään olisi eroja, saati että niillä olisi selitysvoimaa tiedemaailman erojen ymmärtämisessä.

Saini toi käsittelyyn rodullistettujen syrjinnän tiedemaailmassa, mikä on ainakin Suomessa saanut vähemmän huomiota kuin sukupuoleen perustuva syrjintä. Keskustelussa tuli esille se, miten eri tavalla eri maissa käsitellään rodullistamista ja rasismia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa puhutaan yleisesti rodusta, ilman että on aina selvää viitataanko sosiaalisesti määriteltyyn ryhmään vai kuviteltuun biologiseen ryhmään. Pohjoismassa taas termiä pidetään rasistisena sen rotuopillisen taustan takia.

Joskus voi olla vaikeaa hahmottaa kulttuurillisia ja poliittisia eroja yhteiskuntien välillä. Erityisesti tämä pätee ihmisiin, jotka ovat kasvaneet lähempänä ison kulttuurillisen alueen keskustaa kuin sen reunamia – kuten Iso-Britanniassa tai Yhdysvalloissa.

Esimerkkinä toiminnasta rodullistettujen syrjintää vastaan Saini mainitsi korkeapalkkaisen urheilijan, joka antoi stipendejä yliopistoon rodullistetun ryhmän jäsenille. Pohjoismaissa ei kuitenkaan ole lukukausimaksuja (ainakaan oman maan kansalaisille). Kommentti poliittisten oireiden paikkaamisesta yksilöllisellä hyväntekeväisyydellä poliittisen vaikuttamisen sijaan kuvaa myös sitä, miten erilaista ajattelu on sosiaalidemokraattisessa hyvinvointivaltiossa ja luokkayhteiskunnassa, jossa poliittisen vallan ja mediavallan käyttäjät yrittävät estää sosiaalidemokratian.

Toisesta kulttuurillisesta piiristä tulevien esitysten meille selvät puutteet havainnollistavat sitä vaikeutta, että yhteiskunnallisten kysymysten tapauksessa tarkastelemme aina asiaa tutkimuskohteen sisältä, ja tutkimamme asiat ovat osaltaan määränneet sitä, miten niitä lähestymme.

8 kommenttia “Rakenteiden sisältä”

 1. Cargo sanoo:

  ”Siitä, että eri kromosomit omaavien joukkojen välillä on fyysisiä eroja, ei seuraa sitä, että heidän henkisissä kyvyissään olisi eroja, saati että niillä olisi selitysvoimaa tiedemaailman erojen ymmärtämisessä.”

  Allow me to disargee. Olen kuullut, että (biologisten) naisten normaalimuotoinen älykkyysjakauma on kapeampi kuin miesten vastaava. Tästä syystä miesten joukossa on suurempi osuus sekä riemuidiootteja että huippuällykkäitä, ja jokaista huippuälykästä naista kohden löytyy n. 8 huippuälykästä miestä. Lisäksi autistiset – mutta hyvin toiminnalliset – piirteet ovat miehillä yleisempiä, mistä taas on hyötyä rajatuissa asiantuntijatehtävissä, esim. koodaus tai fysiikan mallintaminen. Nämä seikat eivät voi olla näkymättä tieteellisten saavutusten sukupuolittuneisuudessa.

  1. Syksy Räsänen sanoo:

   Vaikka tämä pitäisi paikkansa, se ei osoita, että ero olisi biologinen. Se mikä on tällaisen eron selitysvoima tiedemaailman ymmärtämisessä on sitten vielä asia erikseen.

   1. Syksy Räsänen sanoo:

    Ja siitä, että eri kromosomit omaavien joukkojen välillä on fyysisiä eroja, ei tietenkään seuraa mainitsemasi väite henkisten ominaisuuksien jakauman muodosta. Se on erillinen väite, jonka todenperäisyys on erikseen selvitettävä.

    1. Cargo sanoo:

     No miten luonnontieteilijä lähtisi selvittämään asiaa, kvantitatiivisten mittauksten vaiko aatteellisten paradigmojen kautta? Itse rohkenen väittää, että tuo ”kromosomihypoteesi” selittää sukupuolettuneita ilmiöitä paremmin kuin yksikään rakenteellinen salaliittoteoria. Feminististen sosiologien tulisi ottaa mallia Sherlock Holmesilta: Kun olet sulkenut pois väärät vaihtoehdot (= olemattomat rakenteet), niin jäljelle jäänyt vaihtoehto (= luontainen sukupuoliero), olkoon se kuinka epälooginen tahansa, on totuus 🙂

     1. Syksy Räsänen sanoo:

      Yhteiskunnallisten rakenteiden olemassaolon kieltämisen esittäminen rationaalisena päättelynä on hyvä esimerkki siitä, miten uskomattomilla väitteillä syrjintää vielä puolustetaan.

 2. Erkki Kolehmainen sanoo:

  ”Siitä, että eri kromosomit omaavien joukkojen välillä on fyysisiä eroja, ei seuraa sitä, että heidän henkisissä kyvyissään olisi eroja, saati että niillä olisi selitysvoimaa tiedemaailman erojen ymmärtämisessä.”

  Noilla kromosomeista johtuvilla näkyvillä fyysisillä eroilla on todellista selitysvoimaa kaikkien inhimillisen toiminnan osa-alueiden ja myös tiedemaailman erojen ymmärtämisessä. Kaikki valtauskonnot tekevät eron miesten ja naisten välillä ja pääsääntöisesti naiset ovat niissä alistetumpia kuin miehet. Tämä ei voi olla heijastumatta tiedemaailmaan ja sen vuoksi naisten asemaa on parannettava, jotta kaikki parhaat älylliset kyvyt saadaan tieteen palvelukseen.

  1. Syksy Räsänen sanoo:

   En tiedä, onko todistettu, että valtauskontojen opinkappaleiden sukupuolittuneisuus seuraa biologisten sukupuolten fyysisistä eroista. Mutta tässä viitattiin siihen, että olisi biologisia eroja henkisissä kyvyissä, kun yhteiskunnalliset tekijät sivuutetaan, ei sitä, että yhteiskunnalliset tekijät johtavat sukupuolten erilaiseen kohteluun (ja niiden takana väitettäisiin olevan fyysiset erot).

 3. Eusa sanoo:

  Hm. Syrjintä ja looginen tiede ovat kaksi eri asiaa. Mutta niin toki korrelaation syvempi selvittäminen esim. biologisen ja sosiologisen vaikutuksen osinkin on, kunhan lähtöehtojen ketjuuntumien leikkausjoukosta päästään yhteiskäsitykseen – siis missä ilmentymässä on välttämättä molempia ja mistä löytyisi ”puhdas” biologia tai sosiologia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


Hauskanpitoa

22.1.2021 klo 17.36, kirjoittaja
Kategoriat: Kosmokseen kirjoitettua

Lopetin blogimerkintäni mustien aukkojen tuottamista koskevasta tieteellisestä artikkelistamme sanoihin ”tämä onkin hauska aihe”. Monasti fysiikassa tutkimuksen kohde valikoituukin siksi, että sen kanssa on hauska painia, eikä siksi, että kyse olisi polttavasta ongelmasta, jonka ratkaisemista pitää kaikkein tärkeimpänä.

Ongelmanratkaisu miellyttää ihmisiä, vaikka ongelma olisi merkityksetön, kuten ristisanoissa. Fysiikan tutkimuksessa on mukana myös älyllisen ponnistelun nautinto (ja masennus), kun saa kurkottaa osaamisensa rajoille. Lisäksi fysiikkaan liittyy löytöretkeilyn ilo sellaisten asioiden selville saamisesta, joita kukaan ei vielä tiedä. Joskus aiempi työ johdattaa eteenpäin auttamalla hahmottamaan jonkin kokonaisuuden, josta puuttuukin vielä yksi tai muutama osa, ja jonka haluaa sitten saada valmiiksi kuin palapelin. Toisaalta työ voi avata uuden näkymän kuin temppeliin sademetsän siimeksessä.

Vaikka syynä olisi hauskanpito, fyysikot kuitenkin yleensä myös ajattelevat aiheensa olevan jotenkin merkittävä. On vaikea paneutua asiaan niin huolellisesti kuin mitä fysiikan tutkimus edellyttää, jos pitää sitä tyhjänpäiväisenä. Toisaalta on helppo erehtyä pitämään jotakin merkittävänä vain siksi, että on paneutunut siihen suurella vaivalla ja käyttänyt siihen paljon aikaa sen tekemiseen – ja nykyään yhä useammin myös rahoittajien vakuuttamiseen.

Tutkiminen huvin vuoksi ilman perusteltua tärkeyttä puolustaa paikkaansa myös fysiikan etenemisen kannalta sikäli, että läpimurrot usein löytyvät yllättävistä suunnista. On tärkeää saada tuoreita näkökulmia, vaikka tarvitaankin tiettyä kurinalaisuutta, jotta kyse ei ole vain yhteisestä leikistä.

Siihen mitä pidetään tärkeänä vaikuttaa merkittävästi fyysikkojen yhteisö. Aktiivinen ja kriittinen tutkimusympäristö nostaa kaikkia: se edesauttaa innostumista ja antaa itseluottamusta sivuuttamaan sen, mitä ei pidä hauskana tai tärkeänä. Tutkimuskentän ymmärtäminen on oma ongelmanratkaisukyvystä erillinen taitonsa.

Toisaalta muotivirtauksiin on helppo hukkua ja johtajien tallomiin polkuihin juuttua. Joskus tutkimuksen tekemisen syynä on vain se, että saa työskennellä joko mukava tyypin tai alan auktoriteetin kanssa, eikä ole niin väliä, mistä tutkimusongelmasta nyt onkaan kysymys.

Tämä tutkimuksen todellisuus ei yleensä heijastu tiedeuutisoinnissa. Toimittajat kirjoittavat tieteellisistä artikkeleista kuten tutkijoiden motivaationa olisi aina merkittävän ongelman ratkaiseminen, eivätkä tutkijat ehkä aina puhu rehellisesti tutkimuksen taustoista, jos osaisivatkaan. Voi olla vaikea tietää mikä itseä oikeasti motivoi, ja vielä vaikeampaa sanoa se, kun yleinen tarina on toisenlainen.

12 kommenttia “Hauskanpitoa”

 1. Eusa sanoo:

  Aika vaikeaa on surffata kyynisen tutkimusrahoitusmotivaation ja cracpot-motivaation välimaastossa etsiessä hedelmällistä vuorovaikutusta tutkijakumppaneihin.

  1. Syksy Räsänen sanoo:

   Ei se noin ole. Crackpot-jutuilla ei ole tutkimuskentässä mitään merkitystä, ne ovat tieteen ulkopuolisia lieveilmiöitä (joitain poikkeuksia on, mutta ne vaikuttavat vain ko.o. henkilöihin).

   1. Eusa sanoo:

    Pidän crackpot-tutkimuksena esim. monimaailma-, aikamatkustus-, ”yhtä aikaa useassa paikassa” ym. tulkinta-asenteeseen perustuvia ajatuksia. Myös tausta-avaruusentiteetteihin jämähtäneitä tutkielmia, esim. tyhjön itseisarvoisuus, kosmologinen vakio, virtuaalihiukkaset, voi pitää spekulatiivisina, koska väliaskeleet on vähintään vielä ottamatta.

    Kun toisaalta rahoitusmotivaatiosta lähtien ollaan terveimmillään liki käytännön sovelluksia, ei silloin teoreettisen syvällisen tarkastelun debattiin ole edellytyksiä.

    Se tie, että paukutetaan kärsivällisesti jo tunnetun tiedon näkökulmaiseen (ei tulkinta!) haastamiseen, kyseenalaistamiseenkin tieteen metodein, jotta löydettäisiin uusia loogisia perusteita korrelaatiorakenteisiin askel askeleelta tietämystä laajentaen, on nähdäkseni edelleen kestävin kehys vuoropuhelulle. Oikotiet johtavat arvailuihin ja mitä todennäköisimmin erheellisiin tulkintoihin.

    Kyllä hedelmällistä keskusteluakin on ja sitä jatketaan, mutta yllättävästi yhä uudestaan törmää ennakkoasenteisiin ja omiin ideoihin kiinnittymiseen. Onhan se ihminen jatkuvasti hyvin lähellä meitä jokaista. 🙂

    1. Syksy Räsänen sanoo:

     Tuossa on niputettu asioita, joilla on aivan erilainen asema tieteen kentällä – esimerkiksi virtuaalihiukkaset ovat tarkkaan varmennettu laskentamenetelmä, jota käyttämällä on saavutettu historian tarkimmin varmistetut ennusteet, siis niin kaukana crackpoit-ideoista kuin olla ja voi.

     Multiversumi-ideoissa tosiaan käydään tieteen ja ei-tieteen rajaa, mutta en käyttäisi niistä termiä crackpot.

     1. Eusa sanoo:

      Hiukkanen on aina laskentamenetelmä, olipa todennettavissa tai ei. Ei tästä enempää.

     2. Syksy Räsänen sanoo:

      Hiukkanen on tärkeä fysiikan käsite ja ymmärryksen väline, ei pelkkä laskentamenetelmä. Tällä käsitteellä on erilaisia merkityksiä Newtonin mekaniikasta kvanttikenttäteoriaan.

 2. Lentotaidoton sanoo:

  Eusan repliikki on itsestäänselvää semantiikkaa. Siksipä Räsäsen huomautus siitä, että ”käsite hiukanen” on tärkeä ymmärryksen väline, on osuva ja paikallaan. Ei LHC:kään pelkällä matematiikalla pyöri, muutenhan hommaa voitaisiin pyötittää vain isossa tietokoneessa (vaikkakin LHC-koneen matematiikka ja datankäsittely toki on uskomattoman laajaa ja monimutkaista). Kyllä siellä konkreettiset protonit pyörivät, joita otetaan luraus aina vaahtosammuttimen kokoisesta vetysäiliöstä (joka kuulemma riittää LHC:n tarpeisiin miljoonaksi vuodeksi).

  Mielestäni suuri virhe aikoinaan tehtiin kun virtuaaliprosesseja ruvettiin kutsumaan (siihen aikaan muka trendikkäästi) virtuaalisiksi ”hiukkasiksi”. Tämä hiukkastermi on sitten poikinut kaikenlaista hulluutta ja väärinymmärryksiä (fyysikot itse tietävät tasan tarkkaan missä mennään, mutta suuri yleisö ei).

  1. Syksy Räsänen sanoo:

   Valitettavasti fyysikotkin menevät virtuaalisten hiukkasten kanssa joskus metsään. Ei niin, että niillä laskettaisiin väärin, mutta niiden fysikaalinen tulkinta hiukkasina poikii väärinymmärrystä, kuten sanot.

   1. Jani sanoo:

    Olisi kiva kuulla lisää virtuaalihiukkasista eli mitä ne ovat ja mitä ne eivät ole. Oletko käsitellyt jo aihetta blogissa, en muista lukeneeni?

    1. Syksy Räsänen sanoo:

     Kirjoitin aiheesta kymmenisen vuotta sitten, nyt ehkä korostaisin enemmän merkinnän loppuosaa.

     https://www.tiede.fi/blogit/maailmankaikkeutta_etsimassa/naennainen_todellisuus

  2. Cargo sanoo:

   Jokainen kalustetussa kodissa kasvatettu tietää, että alkeishiukkanen on Poincarén ryhmän jakautumaton esitysmuoto.

   1. Syksy Räsänen sanoo:

    Irreducible taitaa olla suomeksi ihan vain redusoitumaton. Mutta hiukkasen käsite on laajempi; kuten mainittua, sitä käytetään jo Newtonin mekaniikassa. Eri fysiikan teorioissa ja eri yhteyksissä se tarkoittaa eri asioita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


Oleellisimpiin teorioihin

11.1.2021 klo 18.49, kirjoittaja
Kategoriat: Kosmokseen kirjoitettua , Kosmologia

Syksyllä luennoimani Ursan kurssi kosmologiasta osoittautui sen verta suosituksi, että siitä tulee maaliskuussa uusinta. Kurssi koostuu kolmesta luennosta, jotka pidetään kello 18.00-20.00 keskiviikkoina 17., 24. ja 31. maaliskuuta. Kurssi pidetään etänä. Luennoilla on aikaa kysymyksille. Ilmoittautua voi Ursan sivuilla (sikäli kun paikkoja on jäljellä). Kurssia kuvaillaan näin:

Verkkokurssi tarjoaa napakan katsauksen moderniin kosmologiaan, sen oleellisimpiin teorioihin sekä hieman myös kosmologian historiaan. Kurssilla käsitellään mm. maailmankaikkeuden historia, ison mittakaavan rakenteet, kosmisen mikroaaltotausta, pimeä aine, pimeä energia ja kosminen inflaatio.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *