Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Havaintokeskuksen tavoitteet

Havaintokeskusprojektin tarkoituksena on saada ursalaisille ja suomalaisille tähtiharrastajille nykyaikaisin laittein varustettu tehokas observatorio sekä sopivat tilat monipuoliseen leiri-, kurssi- ja kokoontumiskäyttöön.

Keskus tarjoaa palveluja myös muille ryhmille ja edistää näin vuorovaikutusta tähtitieteen harrastajien ja erilaisten kohderyhmien välillä.

Erilaisia käyttömahdollisuuksia

Keskeinen osa itse observatorion käyttöä on perinteinen havaintotoiminta. Se koostuu harrastajien omaehtoisista projekteista ja käytöstä sekä eritasoisista tutkimusprojekteista (harrastajien omat sekä harrastajien ja tutkijoiden väliset hankkeet). Erityisesti radioharrastajien kanssa tehtävä tutkimusyhteistyö on mahdollista naapurissa olevan Artjärven viestiteknisen yhdistyksen kanssa.

Koulutuskeskus tarjoaa Ursan ja muiden tähtiharrastusyhdistysten toimintaryhmille mahdollisuuden kursseihin, kokoontumisiin ja leireihin. Nuorisotoiminnalle paikka antaa mahdollisuuksia retki- ja leiritoimintaan. Harrastajille paikka voi toimia myös vapaa-ajanviettopaikkana.

Erilaisille ulkopuolisille kohderyhmille voidaan järjestää näytäntöjä, tutustumiskäyntejä, esitelmiä ja kursseja. Näitä voidaan suunnata hyvin monenlaisille kohderyhmille, mm. opettajille, aikuisopiskelijoille, koululaisille, yrityksille, muille luontoharrastajille.

Keskukseen pyritään saamaan kattava tähtitieteen käsikirjasto ja nopeat verkkoyhteydet. Tämä tekisi mahdolliseksi jopa etätyöskentelyn/opiskelun Artjärveltä käsin.

Kohderyhmiä

Yksi havaintokeskuksen keskeistä tavoitteita on lisätä eri kohderyhmien keskinäistä verkottumista (vuorovaikutusta). Kohderyhmien voidaan ajatella jakautuvan neljään pääsektoriin: harrastus-, tutkimus-, koulutus- ja sivistys- sekä yrityssektoriin. Oheinen kuva kertonee jotain siitä, kuinka laajoja keskuksen erilaiset kytkennät voisivat olla.

Harrastussektoriin kuuluvat kaikki suomalaiset tähtiharrastajat ja tähtiyhdistykset sekä lähialojen harrastajat ja yhteisöt. Tällaisia voisivat olla mm. radioamatöörit, lintuharrastajat ja muut luontoa harrastavat. Ursa pitää näihin yhteyttä sekä havaintokeskuksen että omien jaostojensa kautta.

Tutkimussektorilla ovat tahot, joiden kanssa tehdään havaintoyhteistyötä. Ne voivat olla koti- tai ulkomaisia harrastajia, kotimaisia tutkijoita yliopistoista ja korkeakouluista tai jopa ulkomaisia laitoksia ja tutkijoita, esim. Nasa. Vastaavanlaisia yhteistyökumppaneita on jo esim. Jyväskylän Siriuksen Nyrölän observatoriolla. Luonnollisesti Nyrölä ja myöhemmin Olympos ry:n observatorio ovat läheisiä yhteistyökumppaneita.

Koulutus- ja sivistyssektorilla on tahoja, joiden kanssa tehdään kansanvalistus- ja opetustoimintaa. Kouluista tavoitetaan paitsi oppilaita, myös opettajia. Opetustoiminta kytkeytyy vahvasti myös kirjastoihin. Aikuiskasvatuspuolella Ursan läheinen yhteistyökumppani on ollut Opintokeskus Sivis.

Yritysmaailma kytkeytyy havaintokeskukseen paitsi sen rakennusvaiheessa, myös myöhemmin henkilöstönsä sivistys- ja virkistystoiminnan kautta.

Orimattilan kaupungilla on suuri merkitys paitsi koulutussektorin myös elinkeinoelämän yhteyksien luojana.

Tähtikallion tapahtumia