Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Valiokunnan esitys syyskokoukselle 2018

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:n hallitus on asettanut nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen valintaa syyskokouksessa 13.11.2018. Kokouksessa valitaan kolme hallituksen varsinaista jäsentä kaudelle 2019–2021 sekä 1–3 varajäsentä vuodelle 2019.

Valiokunta on kartoittanut henkilöitä, joilla on hallituksen jäsenyyteen tarvittava pätevyys sekä arvioinut yhdistyksen jäsenten tekemät ehdotukset. Yhdistyksen toimitusjohtaja on kertonut valiokunnalle näkemyksiään yhdistyksen lähivuosien haasteista, ja valiokunta on arvioinut ehdokkaita työjärjestyksensä mukaisilla perusteilla, joihin kuuluvat henkilön tiedot, taidot ja erityisosaaminen; kriittisyys, itsenäisyys ja riippumattomuus; työkokemus ja ikä; ajankäyttömahdollisuus ja jäsenen edustamat sidosryhmät.

Ursan toiminta jakautuu monelle sektorille, jotka kytkeytyvät toisiinsa. Ursan toimintaympäristö muuttuu parhaillaan voimakkaasti. Sen tähden on tärkeää, että yhdistyksen strategiaa ohjaava hallitus kykenee näkemään muutosten vaatimat tarpeet, tekemään vaadittavat päätökset ja tukemaan Ursan kaikkia toimijoita.

Kartoituksen ja ehdokkaiden arvioinnin perusteella valiokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt.

Ehdotus hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2019–2021, tai toissijaisesti varajäseniksi. (Ehdokkaat ovat aakkosjärjestyksessä)

  • Maija Aksela, professori, tutkimusjohtaja, Helsingin yliopisto
  • Anni Loukomies, FT, KM, lehtori, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
  • Veikko Mäkelä, FM (tähtitiede), tietojärjestelmäprojektipäällikkö, Helsingin yliopisto

Ehdotus varajäseniksi vuodeksi 2019

  • Mika Aarnio, FM (fysiikka)
  • Harri Haukka, kehityspäällikkö, Ilmatieteen laitos
  • Olli-Pekka Joronen, projektipäällikkö, Sweco Industry Oy

Nimitysvaliokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa.

Esittelyt

Maija Aksela toimii matemaattisten aineiden opettajankouluttajana ja opetuksen tutkijana sekä Helsingin yliopistossa sijaitsevan LUMA-keskus Suomen johtajana. LUMA-keskus Suomi koordinoi eri yliopistojen toimintaa luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen ja teknologiakasvatuksen edistämiseksi yhteistyössä koulujen ja muiden oppilaitosten kanssa. Tähtitieteen opetuksen kehittäminen ja tähtiharrastuksen edistäminen ovat osa LUMA-verkoston toimintaa.
Professori Aksela on toiminut Helsingin Observatorion suunnitteluryhmässä ja Kansainvälisen tähtitieteen vuoden kansallisessa työryhmässä sekä tehnyt materiaalia tähtitieteen verkko-opetukseen. Hän on saanut useita palkintoja ja tunnustuksia työstään opetuksen kehittäjänä ja tieteellisen informaation levittäjänä. Hänellä on useita kansainvälisiä luottamustehtäviä ja tutkimushankkeita. Hän on Ursan jäsen ja ollut lapsesta lähtien kiinnostunut tähtitieteestä.

Anni Loukomies toimii luokanlehtorina ja opettajankouluttajana Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa sekä post doc -tutkijana Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Koulutukseltaan Loukomies on luokanopettaja, matematiikan ja fysiikan aineenopettaja sekä klassisen musiikin muusikko. Hänellä on kahdenkymmenen vuoden kokemus opetustyöstä. Hänen tutkimusintresseistään keskeinen on peruskouluikäisten luonnontieteen opiskelumotivaatio ja sen tukeminen esimerkiksi toiminnallisuuden, digitaalisuuden ja opintovierailujen keinoin. Keskeisimpinä luonnontieteen opetuksen tavoitteina Loukomies pitää luonnontieteellisen lukutaidon kehittymistä ja tieteellisen maailmankuvan omaksumista. Opiskeluun innostamisessa Loukomies taas suosii oppilaiden omien kiinnostuksenkohteiden ottamista opetuksen lähtökohdaksi ja koulussa opetettavan aineksen yhdistämistä koulun ulkopuoliseen maailmaan. Tähtitieteen sisällöt tukevat hyvin näihin tavoitteisiin pyrkimistä. Digitaalisuus on Loukomiehelle keskeinen osa opetusta, ja digitaalisten materiaalien käytössä ja laatimisessa hän tukee myös ohjaamiaan opettajaopiskelijoita.

Veikko Mäkelä, 56-vuotias tietojärjestelmäprojektipäällikkö Helsingin yliopistossa, erikoisalanaan projektijohtamismallit ja -salkut.
Toimii Ursassa mm. harrastustoimikunnan puheenjohtajana, vastuuaktiivina useissa harrastusryhmissä, Tähdet-vuosikirjan toimittajana sekä Tähdet ja avaruus -lehden avustajana. Osallistunut myös kurssitoimintaan ja verkkosivujen kehittämiseen. Harrastuksen juuret jo 70-luvulla. Ursan hallituksessa useita kausia 80-luvulta lähtien. Toiminut luottamustehtävissä myös paikallisyhdistyksissä sekä Observatorion ystävissä.
Haaveena, että Ursan täyttäessä kolmen vuoden päästä 100 vuotta, yhdistys on nykyistä vahvemmin osallistava ja elävä yhteisö, jonka pystyy palkatun henkilöstönsä ja innokkaiden jäsentensä yhteistyöllä vastaamaan nykyajan haasteisiin harrastustoiminnassa. Pyrkii edistämään tavoitetta laajojen verkostojensa ja yhteyksiensä avulla. Toivoo myös ratkaisukeskeistä lähestymistapaa ongelmiin sekä yhdistykselle rohkeutta kokeilla uusia asioita ja kehittää toimintaansa oppimalla kokeiluista.

Mika Aarnio on yksi Ursan kerho- ja yhdistystoimintaryhmän vastuuaktiiveista asiantuntemusalanaan yhdistysten varainhoito ja rahoitus, Turun Ursa ry:ssä puheenjohtajana (5 v), varainhoitajana (25 v), näytös- ja tiedotusvastaavana, Kevolan observatorion EU-hankkeen projektipäällikkönä ja pääsuunnittelijana. Mika Aarnio on toiminut Ursan hallituksen varajäsenenä vuodesta 2017.

Harri Haukka on työskennellyt Ilmatieteen laitoksella vuodesta 2005 lähtien ja kehityspäällikkönä ”Avaruus- ja havaintoteknologiat” -yksikössä vuodesta 2017 alkaen. Haukka on erikoistunut Marsin kaasukehien mittauslaitteiden suunnitteluun sekä lähisääennustehankkeiden projektinhallintaan. Pääasialliset työkohteet ovat olleet Mars MetNet –hanke sekä ilmailualan PNOWWA-lähisääennustehanke. Muita hankkeita joihin Haukka on aktiivisesti osallistunut ovat mm. MSL (Curiosity), Exomars18 (Schiapparelli), Exomars2020 ja NASA 2020 Mars Rover. Hankkeita joiden tavoitteena on tuoda lisää tietoa Marsin kaasukehästä.
Haukka on aiemmin ollut mm. Ursan hallituksen varajäsen (2007–2008 ja 2018), Ursan jaostotoimikunnan jäsen (2005–2007 ja 2011–2013) sekä Suomen Avaruustutkimusseuran (SATS) hallituksen jäsen (2009–2010). Lisäksi Haukka on toiminut Avaruusluotain-lehden taittajana vuodesta 2010 lähtien.
Tähtiharrastuksessa Haukka painottaa harrastuksen kansainvälisyyttä, tieteelliseen tutkimukseen osallistumista ja yhteyksien luomista ulkomaisin harrastajiin mm. kansainvälisten havaintohankkeiden avulla. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat eksoplaneetat ja niiden maanpäälliset havainnot.

Olli-Pekka Joronen. Olen 64 vuotias koneinsinööri Espoosta. Kiinnostukseni tähtitieteeseen alkoi yli 50 vuotta sitten ja liityin samoihin aikoihin Lahden Ursaan missä toimin myös näyttäjänä yleisöilloissa. Hieman myöhemmin liityin myös Ursan jäseneksi.
Joitakin vuosia sitten kiinnostuin Artjärven havaintokeskuksen toiminnasta ja olen siitä lähtien toiminut siellä aktiivisesti. Havaintolaiteryhmän yhdyshenkilönä olen neljättä vuotta. Ursan hallituksessa olen ollut vuodesta 2015 alkaen, ensin 3 vuotta varsinaisena jäsenenä ja tämän vuoden varajäsenenä. Pidän tätä luottamustehtävää tärkeänä ja haluaisin jatkaa hallituksessa.
Ammattini kautta toimin aktiivisesti erilaisissa yhdistyksissä ja säätiöissä kuten MetSta ry:n Painelaitekomiteassa eurooppalaisen standardisoinnin seurantaryhmän puheenjohtajana ja Ammattienedistämislaitossäätiön (AEL) Painelaitetekniikan asiantuntijatoimikunnassa. Olen PSK Standardisointi ry:n toiminnantarkastaja ja osallistun standardien valmistelutyöhön. Koulutus ja opettaminen on tärkeää ja siksi toimin oman työn ohella painelaitetekniikan kouluttajana sekä työnantajani että muissa yrityksissä, AEL:ssa ja Metropoliassa.
Harrastusmahdollisuuksien parantaminen vaatii jatkuvaa työtä ja omalta osaltani pyrin kehittämään Artjärven havaintokeskuksen toimintaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Tavoitteena on löytää Tähtikalliolle selkeä rahoitusmalli ja pitkän ajan kehityssuunnitelma. Havaintokeskus toimii käyntikorttina uusille harrastajille ja siksi havaintokeskuksen ja sen toiminnan kehittäminen on tärkeää.

 

 

Helsingissä 25.9.2018
Ursan hallituksen nimitysvaliokunta
Antti Ritvos (pj), Ville Hinkkanen ja Tytti Varmavuo-Häikiö

Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus tehdä suoraan syyskokoukselle ehdotuksia hallituksen uusista jäsenistä 23.10. klo 16 asti, ks. ehdokasasettelu 2018