Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Säännöt 1995-2004

Ursan säännöt

(voimassa 22.12.1995-1.6.2004)

1 §

Yhdistyksen nimi on Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota jäsenilleen ja yleisölle selkeä ja nykyaikainen käsitys maailmankaikkeudesta, toimia tähtitieteen ja lähialojen harrastuksen edistämiseksi ja edistää alansa kouluopetusta ja aikuiskasvatusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • harjoittaa valistustoimintaa järjestämällä esitelmä- ja muita yleisötilaisuuksia, tähti- ja planetaarionäytäntöjä,
 • harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa,
 • pitää yllä tähtitornia ja kirjastoa,
 • pitää yllä yhteyksiä Suomessa ja ulkomailla toimiviin vastaaviin järjestöihin,
 • tekee alaansa liittyviä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja,
 • hankkii jäsentensä käyttöön tähtitieteellistä kirjallisuutta ja materiaalia,
 • toimii muillakin vastaavilla tavoilla.

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen tähtitieteestä ja tähtiharrastuksesta kiinnostunut henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Jäseneksi pyrkivän hyväksyy hallitus.

Yhdistyksen jäsenistön muodostavat vuosijäsenet, perhejäsenet, kannattajajäsenet, yhteisöjäsenet ja kunniajäsenet. Niillä henkilöillä, jotka ennen näiden sääntöjen voimaantuloa ovat tulleet yhdistyksen vakinaisiksi jäseniksi, on edelleen heille myönnetyt oikeudet.

Yhteisöjäseniksi hallitus voi hyväksyä kirjallisen anomuksen perusteella rekisteröidyn aatteellisen yhdistyksen tai muun oikeuskelpoisen yhteisön.

Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Kunniajäseneksi hallitus voi kutsua yhdistyksen tarkoitusperiä erittäin ansiokkaasti edistäneen henkilön.

Yhdistyksen syyskokous määrää vuosijäsenen, perhejäsenen, yhteisöjäsenen ja kannattajajäsenen jäsenmaksut. Vuosijäsenten jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia iän perusteella. Perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka asuu samassa taloudessa vuosijäsenen kanssa. Perhejäsenille ei lähetetä yhdistyksen jäsenlehteä.

Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

Saavutetut jäsenedut säilyvät.

4 §

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokoukselle.

Jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen, hallitus voi erottaa toimintavuoden päätyttyä yhdistyksen jäsenyydestä. Jäsenlehden lähettäminen jäsenelle voidaan keskeyttää, jos toimintavuoden jäsenmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

5 §

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 8 muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään yksi ja enintään 3 varajäsentä. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kolme toimintavuotta, ja heistä on vuosittain erovuorossa kolme. Ensimmäisellä kerralla erovuoron määrää arpa. Varajäsenet valitaan toimintavuodeksi kerrallaan. Erovuorossa olevaa hallituksen jäsentä ei voi valita hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi välittömästi uudestaan.

Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan sekä sihteerin ja varainhoitajan keskuudestaan tai ulkopuoleltaan. Jos yksi tai useampi hallituksen varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta hallituksen kokoukseen, varajäsenet astuvat heidän tilalleen syyskokouksen valitsemassa järjestyksessä.

Hallitus edustaa yhdistystä ja johtaa sen toimintaa, valitsee yhdistyksen toimihenkilöt, kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset sekä hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja varoja.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä, joukossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä. Aänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Aänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja joka hyväksytään hallituksen samassa tai seuraavassa kokouksessa tai jonka kokouksessa valitut kaksi pöytäkirjantarkastajaa hyväksyvät.

6 §

Vuosittain pidetään kaksi yhdistyksen varsinaista kokousta. Näistä kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous loka- marraskuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 30 jäsentä tai tilintarkastaja sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen annetaan jäsenelle postitse toimitettavalla kutsulla tai jäsenlehdessä julkaistavalla ilmoituksella, vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle myös julkaisemalla kutsu Helsingissä ilmestyvässä syyskokouksen päättämässä sanomalehdessä ja panemalla ilmoitus yhdistyksen toimitilojen ilmoitustaululle, molemmat vähintään viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 3. käsitellään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös,
 4. käsitellään tilintarkastajain kertomus yhdistyksen hallinnosta ja taloudenhoidosta edellisen toimintavuoden aikana,
 5. päätetään edellisen toimintavuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
 6. päätetään hallituksen esityksistä sekä niistä jäsenten esittämistä asioista, jotka on jätetty hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta,
 7. käsitellään muut esilletulevat asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 3. käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio seuraavalle toimintavuodelle, minkä yhteydessä päätetään myös seuraavan toimintavuoden jäsenmaksujen suuruudesta,
 4. valitaan seuraavaksi toimikaudeksi erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet sekä varajäsenet 5 §:ssä määrätyllä tavalla,
 5. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavalle toimintavuodelle,
 6. päätetään sanomalehdestä, jossa julkaistaan ylimääräisen kokouksen ilmoitus,
 7. päätetään hallituksen esityksistä sekä niistä jäsenten esittämistä asioista, jotka on lähetetty hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta,
 8. käsitellään muut esilletulevat asiat.

7 §

Yhdistyksen kokouksissa on henkilöjäsenillä äänioikeus, jota on käytettävä henkilökohtaisesti, yhteisöjäsen voi valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen edustajan, jolla on yksi ääni. Sama henkilö voi edustaa ainoastaan yhtä yhteisöjäsentä.

Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei kokous toisin päätä. Jos suljettua lippuäänestystä vaalissa pyydetään, on sellainen toimeenpantava.

Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, paitsi näiden sääntöjen 11 ja 12 §:ssä mainituissa asioissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaalin ja suljetun lippuäänestyksen arpa.

Yhdistyksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, joka on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava ja jonka kokouksen valitsemat pöytäkirjan tarkastajat allekirjoituksellaan vahvistavat.

8 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

9 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi muuta hallituksen määräämää henkilöä, aina kaksi yhdessä. Yhdistyksen nimen kirjoittajista ainakin toisen on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

10 §

Yhdistys voi kantaa pääsymaksuja tähtinäytännöistä ja muista yleisötilaisuuksista, tarvittaessa asianomaisella luvalla, sekä harjoittaa julkaisutoimintaa ja välittää jäsenilleen tähtitieteen harrastajien tarvitsemia välineitä ja tarvikkeita. Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistamaan kiinteistöjä.

11 §

Muutoksia ja lisäyksiä näihin yhdistyksen sääntöihin voidaan tehdä vain yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa ja niistä on erikseen kokouskutsussa mainittava.

Jäsenen tekemät sääntöjen muutosehdotukset on jätettävä hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen varsinaista kokousta.

Muutosehdotus hyväksytään, jos vähintään kolme neljäsosaa sitä kannattaa.

12 §

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa ja purkaminen hyväksytään, jos kummallakin kerralla vähintään kolme neljäsosaa sitä kannattaa.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen omaisuus ja varat käytettävä sellaisiin purkamiskokouksen tarkemmin määräämiin tarkoituksiin, joiden hyväksi yhdistys on toiminut.


Sääntömuutos on hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 19.10.1993 ja rekisteröity yhdistysrekisteriin 22.12.1995.