Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Valiokunnan esitys syyskokoukselle 2015

Ursan hallitus asetti 4.5.2015 yhdistyksen sääntöjen mukaisesti nimitysvaliokunnan valmistelemaan yhdistyksen syyskokoukselle ehdotuksen hallitukseen valittaviksi jäseniksi ja varajäseniksi.

Valiokunta on systemaattisesti kartoittanut henkilöitä, joilla on hallituksen jäsenyyteen tarvittava pätevyys sekä arvioinut yhdistyksen jäsenten tekemät ehdotukset. Yhdistyksen toimitusjohtaja on kertonut valiokunnalle näkemyksiään yhdistyksen lähivuosien haasteista, ja valiokunta on keskustellut ehdokkailta vaadittavasta kokemuksesta ja osaamisesta. Valiokunnan tavoitteena on ollut tehokas hallitus, jolla on yhdistykselle sopiva, osaamiseltaan ja kokemukseltaan monipuolinen kokoonpano.

Suomen taloustilanne on heikentynyt, ja se on alkanut vaikuttaa Ursankin toimintaedellytyksiin. Strategisen työn merkitystä on painotettu hakemalla ehdokkaita, joiden muista organisaatioista hankkima osaaminen palvelisi Ursan selviytymistä muuttuvassa maailmassa.

Kartoituksen ja ehdokkaiden arvioinnin perusteella valiokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt.

Ehdotus hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2016—2018

  • Maija Aksela, professori, tutkimusjohtaja, Helsingin yliopisto
  • Juhani Strömberg, tekn. toht., hallitusammattilainen (toissijaisesti myös varajäseneksi)
  • Tytti Varmavuo-Häikiö, fil. lis. (toissijaisesti myös varajäseneksi)

Ehdotus varajäseneksi vuodeksi 2016

  • Tapio Koivu, toiminnanjohtaja, Tiedekeskus Heureka

Nimitysvaliokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa.

Esittelyt

Maija Aksela Professori, tutkimusjohtaja Maija Aksela toimii matemaattisten aineiden opettajankouluttajana ja opetuksen tutkijana sekä Helsingin yliopistossa sijaitsevan LUMA-keskus Suomen johtajana. LUMA-keskus Suomi koordinoi eri yliopistojen toimintaa luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen ja teknologiakasvatuksen edistämiseksi yhteistyössä koulujen ja muiden oppilaitosten kanssa. Tähtitieteen opetuksen kehittäminen ja tähtiharrastuksen edistäminen ovat osa LUMA-verkoston toimintaa. 

Professori Aksela on toiminut Helsingin Observatorion suunnitteluryhmässä ja Kansainvälisen tähtitieteen vuoden kansallisessa työryhmässä sekä tehnyt materiaalia tähtitieteen verkko-opetukseen. Hän on saanut useita palkintoja ja tunnustuksia työstään opetuksen kehittäjänä ja tieteellisen informaation levittäjänä. Hänellä on useita kansainvälisiä luottamustehtäviä ja tutkimushankkeita. Hän on Ursan jäsen ja ollut lapsesta lähtien kiinnostunut tähtitieteestä.

Juhani Strömberg Tekniikan tohtori Juhani Strömberg on teollisuustalouden ja tietotekniikan asiantuntija. Hänen pitkä työuransa sisältää palveluliiketoimintaa IT-, logistiikka- ja rahoitusaloilla. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus johtoryhmätasoisista rooleista suurissa yrityksissä. Tietotekniikka ja digitalisaatio ovat tärkeitä myös Ursalle lähivuosina, ja Strömberg voi auttaa Ursaa näiden sektorien kehittämisessä. Nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa on myös tärkeää, että hallituksessa on yleistä hallitusammattilaistason osaamista. Strömberg on ollut kaksi vuotta Ursan hallituksessa ja voisi jatkaa luontevasti ilman perehdyttämisaikaa.

Tytti Varmavuo-Häikiö Filosofian lisensiaatti (teoreettinen fysiikka) Tytti Varmavuo-Häikiö on työskennellyt viimeksi opetustehtävissä Metropolia ammattikorkeakoulussa. Tätä ennen hän oli Nokia-yhtymän tutkimus- ja koulutuspolitiikasta sekä yliopisto-yhteistyöstä vastaavana johtajana. Tiedekeskus Heurekassa hän oli mukana ideasta toteutukseen eli alun projektisihteerin tehtävistä varatoiminnanjohtajaksi ja ohjelmajohtajaksi. Heurekassa hänen tehtäviinsä kuului myös planetaarioteatterin suunnittelu, toteutus ja johtaminen. Hänen uraansa mahtuu myös muutaman vuoden työkokemus Suomen Akatemiassa ja assistentin toimi Helsingin yliopistolla.

Varmavuo-Häikiön työtehtäviin on liittynyt budjetointi- ja budjettivastuuta sekä runsaasti luottamus- ja asiantuntijatehtäviä, joista monet ovat olleet kansainvälisiä. Hänellä on ollut tehtäviä myös sekä säätiöissä että ammatillisissa- ja edunvalvontajärjestöissä kuin myös harrastusyhdistyksissä.
Varmavuo-Häikiö on ollut Ursan jäsen opiskeluvuosista lähtien. Ursan varapuheenjohtajana hän toimi vuonna 1985 ja puheenjohtajana vuosina 1986–1987 sekä 1994–1996. Jäätyään eläkkeelle hän voisi taas käyttää aikaansa ja kokemustaan Ursan hyväksi.

Varajäsen

Tapio Koivu Tekniikan tohtori Tapio Koivu toimii Tiedekeskus Heurekan toiminnanjohtajana syksystä 2014 lähtien.  Tätä ennen hän on toiminut Helsingin yliopistossa tutkimuksen toimialan johtajana sekä elintarviketeollisuuden kehitysyhtiön  Makery toimitusjohtajana. Aiemmin hän toimi VTT:llä mm. tutkimuslähtöisten yritysten perustamisen ja keksintöjen kaupallistamisen tehtävissä sekä  osallistui VTT:n toimiston perustamiseen Silicon Valley:hin ja toimi vierailevana tutkijana Stanfordin yliopistossa 2001–2004.

Tapio Koivu näkee paljon mahdollisuuksia yhteistyöhön ja hyvään kanssakäymiseen Heurekan ja Ursan välillä, koska kahden organisaation roolit ovat erilaisia ja toisiaan täydentäviä. Hän on toiminut yritysten, säätiöiden ja yhdistysten hallituksissa erilaisissa rooleissa, mistä kokemuksesta olisi  hyötyä myös Ursalle.

 

Helsingissä 9.10.2015
Ursan hallituksen nimitysvaliokunta
Mirja Arajärvi (pj), Saara Hassinen, Olli-Pekka Joronen

 


 

 

Jäseniltä saapuneet ehdotukset syyskokoukselle

Ehdotukset hallituksen varsinaiseksi jäseneksi 2016–2018

  • Toni Veikkolainen, tutkijatohtori HY (Ehdottavat: Harri Haukka, Matias Takala ja Tiera Laitinen)

Toni Veikkolainen työskentelee geotermikkaan erikoistuneena tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Fysiikan laitoksella. Veikkolainen väitteli lokakuussa 2014 ja on tehnyt yhteistyötä mm. Kalifornian, Liverpoolin ja Yalen yliopistojen kanssa. Lisäksi hän toimii sihteerinä Geofysiikan seurassa. Ursan hallituksen varajäsenenä Veikkolainen on ollut kaksi vuotta.

Veikkolainen on myös aktiivinen tähtiharrastaja, joka on havaintotoiminnan ohella hoitanut jaostonvetäjän ja jaostotoimikunnan puheenjohtajan tehtäviä. Hänellä on laaja koko maan kattava suhdeverkosto, jonka avulla hän kykenee luontevasti edistämään Ursan ja paikallisten tähtiyhdistysten yhteistyötä.

Ehdotukset hallituksen varsinaiseksi jäseneksi 2016–2018 tai toissijaisesti varajäseneksi 2016

  • Veikko Mäkelä, FM, tietojärjestelmäprojektipäällikkö HY (ehdottavat: Olli Manner, Martti Koskimo ja Matti Suhonen)
  • Minna Palmroth, Yksikön päällikkö, tutkimusprofessori, Ilmatieteen laitos
    (ehdottavat: Mikko Suominen, Juhani Mänttäri ja Juhani Kahelin)

Veikko Mäkelä, FM (tähtitiede), 53-vuotias tietojärjestelmäprojektipäällikkö Helsingin yliopistosta. Ursassa monitoimija: jaostonvetäjä, puheenjohtaja jaostojen koordinointiryhmässä ja toimija useissa harrastusryhmissä. Kosketuspintaa koulutus- ja julkaisutoimintaan Tähtitaivaskurssien vetäjänä, Tähdet-vuosikirjan ja harrastuskirjojen toimittajana sekä Tähdet ja avaruuden avustajana. Mukana verkkopalveluiden kehittämisessä ja ylläpidossa.

Harrastuksen juuret jo 70-luvun alussa. Ursan hallituksessa useita kausia 80-luvulta lähtien. Toiminut luottamustehtävissä paikallisyhdistyksissä. Tällä hetkellä Observatorion ystävät ry:n sihteeri.
Lähellä sydäntä yhteisöllisyyden, yhteistyön ja yhteydenpidon parantaminen. Ursan täytyy tukeutua ihmisiin ja jäsenistönsä osaamiseen. Toimijoiden tulisi kokea yhdistys yhteiseksi asiaksi. Yhteistyö sidosryhmien kanssa on tärkeää. Omaa laajat verkostot harrastajiin, paikallisyhdistyksiin ja ammattitutkijoihin. Kommunikoi yleisön ja rivijäsenistön kanssa. Toivoo ongelmien valittamisen sijaan keskityttävän yhdessä ratkaisujen etsimiseen ja uusien ideoiden esittämiseen.

Minna Palmroth väitteli tohtoriksi avaruusfysiikasta vuonna 2003. Vuonna 2005 hänet valittiin Suomen Akatemian tutkijatohtoriksi ja vuonna 2008 Akatemiatutkijaksi. Vuonna 2007 hän saavutti erittäin arvostetun European Research Councilin Starting grantin. Palmroth on kansainvälisesti arvostettu avaruustutkija.

Palmroth on toiminut Ilmatieteen laitoksen yksikön päällikkönä vuodesta 2011. Yksikön päällikkönä hän on korostanut hyvää taloudenpitoa, tuloksellisuutta ja strategista johtamista. Palmrothilla on lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä luottamustehtäviä avaruusalalla, hän on mm. jäsenenä Avaruusasiain Neuvottelukunnan sihteeristössä, joka on Suomen avaruusasioiden ylin valmisteleva elin. Hän on myös jäsenenä Euroopan Komission avaruusohjelman Scientific Advisory Groupissa, missä hän on linjannut EU:n Horizon2020 -avaruusrahoituksen strategiaa ja priorisointia. Palmroth on toiminut mediassa aktiivisesti, ja hän on kysytty puhuja erilaisiin tilaisuuksiin.