Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Ehdolle Ursan hallitukseen?

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:n hallitus on asettanut nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen valintaa syyskokouksessa 15.11.2022. Kokouksessa valitaan kolme hallituksen varsinaista jäsentä kaudelle 2023–2025 sekä 1–3 varajäsentä vuodelle 2023.

Nimitysvaliokunta pyytää myös yhdistyksen jäseniltä ehdotuksia hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi. Tunnetko jonkun tai oletko itse kiinnostunut? Lähetä ehdotuksesi/hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen nimitysvaliokunta[at]ursa.fi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 15.9.2022.

Valiokunta toivoo, että ehdotukset perustellaan lyhyesti. Ehdotukset voivat olla myös luonteeltaan vihjeitä tai alustavia ideoita. Ehdottajan ei siis tarvitse ottaa yhteyttä ehdottamiinsa henkilöihin. Valiokunta haastattelee tarvittaessa ehdokkaat ja pyytää valitsemiltaan ehdokkailta heidän suostumuksensa. Valiokunnan esitys valittaviksi henkilöiksi laaditaan jäseniltä saatujen ehdotusten ja valiokunnan omien selvitysten perusteella. Nimitysvaliokunta julkistaa ehdokkaitaan 10.10. alkaen ja kaikki ehdokkaat julkistetaan yhdistyksen verkkosivuilla 25.10. jälkeen. Yhdistyksen jäsenet voivat myös tehdä ehdotuksia suoraan, nimitysvaliokunnasta riippumatta. Hallituksen vaalissa ovat mukana ehdokkaat, joita vähintään kolme yhdistyksen jäsentä on kirjallisesti ehdottanut viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Lomakkeet ehdokasasettelua varten ovat alla. Jäsenten omia ehdotuksia on mahdollista jättää 25.10. klo 16 asti (Ursan toimistolle, tai skannattua sähköpostilla osoitteeseen hallitus [ät] ursa.fi). Tämän päivämäärän jälkeen jäsenet eivät voi asettaa ehdokkaita.

Hallituksen nykyinen kokoonpano on nähtävillä osoitteessa www.ursa.fi/tietoa-ursasta/hallinto/hallitus/kokoonpanot/ursan-hallitus-2022.html. Erovuorossa ovat Saara Hassinen, Tiera Laitinen ja Antti Ritvos.

Nimitysvaliokunnan esitys 2022

Ursan hallituksen nimitysvaliokunta
Maija Aksela, Veikko Mäkelä ja Mika Tulimaa

Kysymyksiä ja vastauksia

Millaisia jäseniä hallitukseen etsitään?

Ursassa on jäseninä noin 19 000 tähtitieteestä, taivaan tapahtumista tai yleisemmin tieteestä ja luonnosta kiinnostunutta uteliasta ihmistä kaikkialta Suomesta. Ursan tavoitteena on välittää luotettavaa ja ajantasaista tietoa tähtitieteestä ja lähitieteistä sekä tarjota hyvät edellytykset tähtiharrastukselle.

Jäsenistön laajuuden ja toiminnan monipuolisuuden vuoksi hallituksen jäsenillä toivotaan olevan monenlaista kokemusta. Erilaiset painotukset tuovat Ursan toimintaan uusia ajatuksia sekä auttavat tarkastelemaan asioita useista näkökulmista.

Mitkä ovat hallituksen tehtävät, miten hallitus toimii?

Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokouksen sille suomalla mandaatilla. Se vastaa strategioiden, budjetin ja toimintasuunnitelman valmistelusta sekä valitsee yhdistyksen johtavan toimihenkilön. Hallitus myös edustaa yhdistystä. Yhdistyksen operatiivisesta toiminnasta vastaavat yhdistyksen toimitusjohtaja ja toimisto sekä lukuisat vapaaehtoiset ja harrastajat.

Hallitus kokoontuu vuosittain noin kuusi kertaa. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti iltaisin.

Työskentely yhdistyksen hallituksessa on vapaaehtoistoimintaa, eikä jäsenille makseta kokouspalkkioita. Jäsenyys tarjoaa kuitenkin aitiopaikan vaikuttaa suomalaisten tähtiharrastuksen ja luonnontieteellisen maailmankuvan edistämiseen.

Miten Ursan hallitus valitaan?

Hallituksen valintaprosessi käynnistyy, kun hallitus asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan syyskokouksessa tehtäviä valintoja. Valiokunta tiedottaa vaalin lähestymisestä ja pyytää jäseniä tekemään valiokunnalle ehdotuksia hallitukseen valittaviksi henkilöiksi. Valiokunta arvioi hallituksen kokoonpanoa ja tarvittavaa asiantuntemusta, haastattelee tarvittaessa ehdokkaita ja käy läpi heidän ansioitaan. Nimitysvaliokunta laatii oman perustellun esityksensä hallitukseen valittaviksi jäseniksi. Ehdotus julkaistaan viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Valiokunnan esityksen lisäksi yhdistyksen jäsenet voivat ehdottaa jäseniä hallitukseen myös suoraan. Hallituksen kokoonpanosta päättää yhdistyksen syyskokous nimitysvaliokunnan ja yhdistyksen jäsenten tekemien ehdotusten pohjalta.

Millä perusteella nimitysvaliokunta valitsee esittämänsä ehdokkaat?

Valiokunta arvioi hallituksen kokoonpanoa, ja kuulee työskentelyssään yhdistyksen jäseniä, johtoa ja sidosryhmiä. Valiokunnan työjärjestyksen mukaan kokoonpanoa arvioidaan muun muassa seuraavien arviointiperusteiden avulla: kriittisyys, itsenäisyys ja riippumattomuus, tiedot ja taidot, erityisosaaminen, työkokemus ja ikä, ajankäyttö sekä jäsenen edustamat sidosryhmät.

Kuinka pitkäksi aikaa jäsenet valitaan?

Ursan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään yksi ja enintään kolme varajäsentä. Hallituksen varsinaisten jäsenten — mukaan lukien puheenjohtajan — toimikausi on kolme kalenterivuotta, ja heistä on vuosittain erovuorossa kolme. Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Peräkkäisten toimikausien määrää on rajoitettu yhdistyksen säännöissä. Henkilöä ei voida valita hallituksen jäseneksi, jos hän on ollut hallituksen jäsenenä toimikautta edeltävän kolmen vuoden aikana. Hallituksen jäsen voidaan kuitenkin valita useiksi peräkkäisiksi toimikausiksi, jos peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu pituus ei ylitä kuutta vuotta.

Onko hallituksen jäsenille muodollisia kelpoisuusehtoja?

Hallituksen jäsenten on mm. oltava 18 vuotta täyttäneitä eivätkä he saa olla konkurssissa tai määrätty liiketoimintakieltoon. Hallituksen puheenjohtajalla on oltava asuinpaikka Suomessa (yhdistyslaki 35 § 3 mom.).

Täytyykö ehdottamani henkilön olla Ursan jäsen?

Hallituksen jäsenen ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen, etenkään siinä vaiheessa kun häntä vasta ehdotetaan jäseneksi. Käytännössä yhdistyksen ulkopuoliset ehdokkaat liittyvät yleensä Ursan jäseniksi viimeistään tultuaan valituksi hallitukseen. Nimitysvaliokunta pyrkii siihen, että hallituksen jäsenet edustaisivat monipuolista kokemusta, myös muista järjestöistä ja elinkeinoelämästä. Tämä auttaa hallitusta tarkastelemaan asioita useista näkökulmista.

Mitä jos haluan ehdottaa jäseniä suoraan?

Jos olet kiinnostunut ehdokkuudesta tai haluat ehdottaa hallitukseen jäseniä, kannattaa ensin ottaa yhteyttä nimitysvaliokuntaan.

Yhdistyksen jäsenet voivat myös tehdä ehdotuksia suoraan. Nimitysvaliokunnan ehdottamien henkilöiden lisäksi hallituksen vaalissa ovat vaalikelpoisia ehdokkaat, joiden valitsemista vähintään kolme yhdistyksen jäsentä on kirjallisesti ehdottanut yhdistyksen hallitukselle.

Ehdotukset on perusteltava ja niissä on ilmoitettava, ehdotetaanko henkilöä hallituksen varsinaiseksi jäseneksi vai varajäseneksi. Ehdotukset on tehtävä viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kokousta, ja niihin on liitettävä ehdokkaan allekirjoitettu suostumus tehtävään.

Ehdokasasettelu päättyy 25.10.2022 klo 16.00. Ehdotuksia aletaan julkistaa yhdistyksen verkkosivuilla 10.10.2022 alkaen.

  • Ehdokaslomake varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi : pdf
  • Ehdokkaan suostumus: pdf

 

Lisätietoja

Ursan säännöt