1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tähtitieteellinen yhdistys Arktos ry ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on olla yhdyssiteenä tähtitiedettä harrastavien välillä sekä levittää tähtitieteen harrastusta ja tietoutta Pohjois-Suomessa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi

 • järjestää tilaisuuksia, joissa käsitellään tähtitieteellisiä kysymyksiä
 • järjestää tähtinäytäntöjä
 • hankkia ja välittää jäsenilleen toimialaansa kuuluvaa kirjallisuutta ja tähtitieteellisiä havaintovälineitä, sekä
 • harjoittaa tähtitieteellistä julkaisu-, valistus- ja havaintotoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäsenistön muodostavat vuosijäsenet, vakinaisjäsenet ja kunniajäsenet. Yhdistyksen vuosijäseneksi haluavan on ilmoittauduttava yhdistyksen hallitukselle, joka ratkaisee pyrkijän anomuksen. Yhdistyksen hallitus voi harkintansa mukaan kutsua yhdistyksessä aktiivisesti toimineita vuosijäseniä vakinaisjäseniksi. Kunniajäseneksi hallitus voi kutsua yhdistyksen tarkoitusperiä erityisen ansiokkaasti edistäneen henkilön. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli jäsen:

 • on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
 • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai
 • ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

Hallituksen on ennen erottamispäätöstään annettava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy.

Vuosijäsenen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän on jättänyt kahtena peräkkäisenä vuonna jäsenmaksun maksamatta.

4 § Jäsenmaksut

Yhdistyksen vaalikokous määrää vuosijäsenen vuotuisen jäsenmaksun. Yhdistyksen hallitus määrää vakinaisjäsenmaksun suuruuden, jonka vakinaisjäseneksi aikova maksaa kertamaksuna. Kunniajäsenet ja vakinaisjäsenet eivät suorita vuotuista jäsenmaksua.

5 § Yhdistyksen kokous

Yhdistys pitää vuosittain helmikuussa pidettävän vuosikokouksen sekä marraskuun 15. päivän ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana pidettävän vaalikokouksen. Lisäksi yhdistys kokoontuu ylimääräisiin kokouksiin, mikäli


– yhdistyksen kokous niin päättää,
– hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai
– vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle postitse lähetettävillä kutsuilla, joiden tulee olla lähetettynä seitsemän päivää ennen kokousta, tai ilmoittamalla levikiltään suurimmassa Oulun päivälehdessä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

6 § Varsinaiset yhdistyksen kokoukset

Vuosikokouksessa käsitellään:

 • kokouksen avaus
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat; sekä
 • kokouksen päättäminen.

Vaalikokouksessa käsitellään:

 • kokouksen avaus
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 • päätetään seuraavaan vuoden vuosijäsenten jäsenmaksujen suuruus
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä muut jäsenet ja varajäsenet
 • päätetään tarvittaessa hallitusten jäsenten, varajäsenten ja toimihenkilöiden toimenkuvat
 • valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai kaksi toiminnantarkastajaa
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, sekä
 • kokouksen päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosi- tai vaalikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

7 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja kaksi muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt, mikäli yhdistyksen kokous ei ole niitä valinnut. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos vähintään kolme sen jäsentä, joukossa ainakin toinen puheenjohtaja, on saapuvilla.

8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen toiminnantarkastuksen suorittaa yhdistyksen kokouksen valitsemat yksi toiminnantarkastaja tai kaksi toiminnantarkastajaa. Mikäli vaalikokous valitsee vain yhden toiminnantarkastajan, niin vaalikokouksen on valittava myös varatoiminnantarkastaja.

9 § Nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen jäsenen tai varajäsenen kanssa.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällätavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.