Example pic

Yhdistyksen säännöt


1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Tähtitieteellinen yhdistys Vaasan Andromeda ry,
ruotsiksi Astronomiska föreningen Vasa Andromeda rf, kotipaikka on Vaasa.

2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, ylläpitää ja edistää tähtitieteen harrastusta Vaasassa ja sen ympäristökunnissa.

3 TOIMINNAN TUKEMINEN
Yhdistys järjestää tarkoituksensa toteuttamiseksi opastusta tähtitaivaan ja sen eri ilmiöiden havainnoinnissa ja havaintovälineiden käytössä. Yhdistys voi myös harjoittaa tutkimus- , julkaisu- ja rahankeräyksiä saatuaan niihin asianmukaiset luvat. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi hankkia tähtitieteellisen havaintoaseman siihen liittyvine laitteineen. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi harjoittaa tähtitieteellisen materiaalin myyntitoimintaa. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

4 JÄSENET JA JÄSENMAKSU
Yhdistyksen jäseniksi pääsevät yksityiset henkilöt, yhteisöt ja säätiöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja suorittavat säädetyn jäsenmaksun. Jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla siitä suullisesti yhdistyksen kokouksessa, jolloin ero kirjataan yhdistyksen pöytäkirjaan. Jäsen, joka jättä jäsenmaksunsa maksamatta vuoden ajalta, voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä.

5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Erääntyneet jäsenmaksut on kuitenkin maksettava.

6 YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN
Yhdistys voi erottaa jäsenen säännöissä mainitulla erottamisperusteella. Yhdistyksellä on kuitenkin aina oikeus erottamiseen, jos jäsen:
- On jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
- On menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
- Ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja (eli mm. jäsenmaksun maksamatta jättäminen).

7 HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenien toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja heidän joukossaan. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

9 TILIT JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

10 YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. lähettämällä kutsu sääntömääräisiin kokouksiin kirjallisena kullekin jäsenelle ja julkaisemalla se tarpeen vaatiessa myös yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvissä vuosikokouksen määräämissä sanomalehdissä.

11 YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava koolle viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni.

12 VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokous avataan
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Päätetään jäsenmaksun suuruus
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
10. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat


13 YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN
Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen kokouksessa määräämällä tavalla.