Cygnus-kyselyn tulokset


Vastausten analyysia korjattu 18.8. klo 14.30

- pahoittelen edellisen version virhettä koskien "ei mielipidettä"-kohdan vaikutusta keskiarvoihin.
Kyselyyn tuli 9.8.2004 mennessä vastauksia 39 kpl. Tämä vastaa noin neljäsosaa kaikista leirin osanottajista, joten otanta on sangen suuri ja vastaajat edustavat kattavasti ainakin Internetiä käyttävää ryhmää osallistujista. Kaikki vastaajat eivät merkinneet ikäänsä ja monesko Cygnus-tapahtuma tämä heille oli, mutta lähes kaikki kuitenkin.

Katsotaan ensin vastaajien ikä-cygnuskokemus -jakaumaa:

Kuva 1: Vastaajien iän ja Cygnus-kokemusten jakauma. Nähdään, että vastaajia oli paljon juuri 25-38 -vuotiaiden ikäryhmässä.

Palaute oli lähinnä positiivista kuten vastauksista näkyy. Asteikoissa on silti skaalaus säilytetty miinus kahdesta kahteen, jotta se on helpompi hahmottaa nopeastikin katsottaessa.

Tässäpä sitten vapaamuotoista analyysia tuloksista:

Alun peruskysymysten jälkeen (ikä, sukupuoli, monesko cygnus) oli kuusi kysymystä, joissa vastattiin, miten hyvin väittämät pitivät paikkansa. Kysymykset olivat seuraavat:

  1) Kahden eri ohjelman pitäminen yhtäaikaa oli hyvä asia.

  2) Seurakuntaopisto soveltui hyvin tapahtuman pitopaikaksi

  3) Infopiste toimi tapahtumassa hyvin

  4) Martti Lehtisen meteorikraatteriesitelmä oli mielenkiintoinen.

  5) Keittomahdollisuudet olivat riittävät.

  6) Jaostokokousten taso oli minulle sopiva

Vastausmahdollisuuksina olivat: täysin eri mieltä, osittain eri mieltä, ei mielipidettä, osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä. Kun katsotaan kaikkia vastanneita, näyttää tilanne tältä:

Kuva 2: Kaikkien vastanneiden mielipidejakaumat. Huomataan heti, että palaute on suhteellisen positiivista, koska kaikki kysymykset oli esitetty niin, että samaa mieltä oleminen tarkoittaisi tyytyväisyyttä tapahtumaan. Seurakuntaopiston sopivuudesta ollaan jonkin verran erimielisiä, sillä vaikka monen mielestä se olikin hyvä, niin jotkut olisivat myös halunneet muunlaista aluetta. Keittomahdollisuudet saivat myös muutaman negatiivisen kommentin.

Tutkitaan seuraavaksi näiden kuuden kysymyksen vastauksien jakaumaa eri tarkasteluryhmien kesken. Seuraavassa kaaviossa on vastaukset muutettu lukuarvoiksi niin, että:

 • täysin samaa mieltä oleminen tarkoittaa arvoa kaksi (2)

 • täysin eri mieltä oleminen arvoa miinus kaksi (-2).

 • "Ei mielipidettä" vastanneiden vastauksia ei oteta mukaan tarkasteluun keskiarvoja laskettaessa.

 • Erillistä jakaumaa ei ole esitetty eri vastausvaihtoehdoille, vaan ainoastaan tarkasteluryhmien keskiarvot jokaista kysymystä kohden on merkitty käyrinä.

Ensiksi sukupuolen mukaan:

Kuva 3: Vastausten jakautuminen miesten ja naisten kesken. Käyristä näkyy, että naiset (joita oli 9 kpl) olivat hieman tyytyväisempiä paikkaan sekä infopisteen toimintaan kuin miehet (N=30). Jaostokokousten taso oli naisten mielestä sopivampi kuin miesten vastausten mukaan.

Seuraavaksi verrataan kävijöitä Cygnus-kokemuksen mukaan. Tässä kokeneiksi cygnus-harrastajiksi on katsottu yli viidellä cygnuksella käyneet (N=16) ja kokemattomimmiksi kolmesta viiteen cygnuksella käyneet (N=7) ja uusiksi yhdellä tai kahdella leirillä käyneet (N=14).

Kuva 4: Nähdään, että lähes kauttaaltaan sekä cygnus-konkarit että uudet ovat antaneet positiivisemman arvostelun kuin muutamalla cygnuksella käyneet. Kraatteriesitelmä on saanut parhaat vastaukset lähes kaikilta. Huomattavaa on, että juuri jonkin verran Cygnus-tapahtumissa käyneet pitivät jaostokouksien tasoa itselleen sopimattomina. Ne, joilla oli cygnuksista jo kokemuksia pitivät myös keittomahdollisuuksia huonompina kuin uudet kävijät.

Kuva 4: Tässä vielä tarkemmin vertailtuna kaksi suurta ryhmää, paljon cygnuksilla käyneet ja vasta-alkajat. Kokeneet olivat hyvin tyytyväisiä infopisteen toimintaan ja heistä löytyi myös suhteellisen suuri joukko, jolla ei ollut juuri mielipidettä kraatteriesitelmästä (ehkä he eivät käyneet sitä kuuntelemassakaan). Uusille seurakuntaopisto vaikutti oikein sopivalta paikalta.

Seuraavaksi suoritetaan vertailu eri ikäryhmien välillä. Sopiviksi ikäjaoiksi katsottiin 25, 40 ja 50 vuotta:

Kuva 6: Neljän eri ikäluokan vastaukset kysymyksiin. Nuorimmat (alle 26-vuotiaat, N=10) sijoittuivat muihin vertailtaessa suhteellisen keskivaiheille, ainoastaan kraatteriesitelmä ei heidän keskuudessaan ollut yhtä suosittu kuin muiden. Seuraava ikäryhmä (26-40 -vuotiaat, N=15) vastasi sangen tasaisesti, mutta ei ollut yhtä tyytyväinen seurakuntaopistoon ja infopisteeseen kuin muut. Keittomahdollisuuksia arvostettiin tässä ryhmässä enemmän kuin muissa.
Vanhemmat aikuiset (41-50 -vuotiaat, N=8) pitivät yleisistä järjestelypuitteista nuorempia enemmän. Vanhin ikäryhmä, (yli 50-vuotiaat, N=4), olisivat toivoneet hieman enemmän keittomahdollisuuksilta.

Muuta palautetta kyseltiin kaavakkeen lopussa kolmen kysymyksen voimin. Ensimmäinen niistä koski parasta ohjelmanumeroa. Toisessa kysymyksessä oli mahdollisuus kommentoida myös mukavia järjestelyasioita ja vastauksia tuli seuraavasti:

  Martti Lehtisen meteoriittikraatteriesitelmä voitti äänestyksen parhaasta ohjelmanumerosta, jaetulla toisella sijalla olivat sauna ja raketit. Hannu Määttäsen okulaariesitelmä sai myös paljon ääniä. Hyvä sää, puffetti ja tietokilpailu saivat myös ääniä.

  Infopisteen toimintaa ja paikan otollisuutta kiiteltiin toimivina lähes jokaisessa hiemankin pidemmässä vastauksessa.

Ei niin paljon hyvää, ettei jotain huonoakin. Parannettavaa-kohdassa valiteltiin muutamaa peruuntunutta jaostokokousta. Kaikille monistettua aikataulua kiiteltiin, mutta kartta alueesta olisi joillekin ollut tarpeen. WC:t olivat silloin tällöin täynnä ja halvempi majoitus olisi ollut muutamalle tarpeen. Lisäksi olisi kaivattu sähköä, sinappia, soppaa, pimeyttä ja sateensuojia (ihan vain varmuuden vuoksi vaikkei Cygnuksilla koskaan sadakaan). Välitetään nämä viestit ensi kesän järjestäjille!

Kiitokset kaikille vastaajille!
Palaa Cygnus 2004 -sivuille


Mikko Suominen, 18.8.2004