Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry01.01.2002
Rahayksikkö EURO
- 31.12.2002
VARSINAINEN TOIMINTA


Opintokerho


Avustukset Opintotoiminnan keskusliitto
331,13
Tuotot
331,13
Kulut


Kirjahankinnat ja lehtitilaukset
-361,68
Kulut yhteensä
-361,68
Toiminnanalan kate
-30,55
Lastenkerho


Kulut


Tarvikkeet
-107,80
Tarjoilut
-116,00
Ohjaajan matkakulut
-230,50
Kulut yhteensä
-454,30
Toiminnanalan kate
-454,30
Tähtipäivät 2002


Osallistumismaksut
1 516,00
Ursan avustus
741,76
Muut tuotot
223,30
Tuotot
2 481,06
Kulut


Palkat ja palkkiot
-380,00
Muut henkilösivukulut
-60,24
Henkilöstökulut
-440,24
Muut projektin kulut
-2 004,81
Kulut yhteensä
-2 445,05
Projektin kate
36,01
Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut


Kirjamyynti
1 525,00
Ilmoitusmyynti
10,00
Tuotot
1 535,00
Kulut


Poistot kalustosta
-73,33
Poistot
-73,33
Muut varsinaisen toiminnan kulut
-14,10
Kirjaostot
-1 002,59
Pankkikulut
-44,09
Vuokrat
-1 372,43
Postituskulut
-190,00
Kirjaston kirjahankinnat
-90,00
Toimistotarvikkeet
-66,45
Laitehankinnat
-94,90
Muut kulut
-2 874,56
Yhteisten erien kate
-1 412,89
Tuotto-/kulujäämä
-1 861,73
Varainhankinta


Jäsenmaksut
1 113,80
Lahjoitukset
3,00
Tuotot
1 116,80
Tuotto-/kulujäämä
-744,93
Sijoitus- ja rahoitustoiminta


Tuotot


Korkotuotot
0,31
Rahoitustoiminta
0,31
Tuotto-/kulujäämä
-744,62
Yleisavustukset


Yleisavustus Kirkkonummen kunta
850,00
Yleisavustukset
850,00
Tilikauden tulos
105,38
Tilinpäätössiirrot


Vapaaeht. varausten lisäys tai vähennys
491,61
Vapaaehtoisten varausten muutos
491,61
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
596,99

Rahayksikkö EURO
31.12.2002 31.12.2001
V a s t a a v a a


PYSYVÄT VASTAAVAT


Aineelliset hyödykkeet


Koneet ja kalusto
219,99 293,32
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
219,99 293,32
Pysyvät vastaavat yhteensä
219,99 293,32
Saamiset


Lyhytaikaiset


Siirtosaamiset
0,00 59,02
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
0,00 59,02
Rahat ja pankkisaamiset
4 234,59 1 296,86
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
4 234,59 1 355,88
V a s t a a v a a y h t e e n s ä
4 454,58 1 649,20
V a s t a t t a v a a


OMA PÄÄOMA


Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)
1 157,59 941,57
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
596,99 216,02
Oma pääoma yhteensä
1 754,58 1 157,59
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ


Vapaaehtoiset varaukset
-0,00 491,61
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä
-0,00 491,61
VIERAS PÄÄOMA


Lyhytaikainen


Siirtovelat
2 700,00 -0,00
Lyhytaikaiset velat yhteensä
2 700,00 -0,00
Vieras pääoma yhteensä
2 700,00 -0,00
V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä
4 454,58 1 649,20