Tähtipäivät 1998 - Osanottajat


Panu Ahjos      Helsinki   Ursa
Eeva-Kaisa Ahlamo  Turku     Turun Ursa
Sanna Ahvenainen   Lahti     Lahden Ursa
Jaakko Alakopsa   Oulu     Arktos
Jussi Alatalo    Lahti     Lahden Ursa
Jenni Andersin    Heinola    Lahden Ursa
Aija-Riitta Elo   Helsinki   Kvadrantti
Ari-Matti Harri   Helsinki   Ursa
Antti Heikinmäki   Lahti     Lahden Ursa
Risto Heikkilä    Forssa    Uranus
Reijo Heikkinen   Lahti     Lahden Ursa
Jani Helander    Riihimäki   Riihimäen tähtitieteellinen yhdistys
Raimo Hemminki    Espoo
Riku Henriksson   Tampere    Tampereen Ursa
Matti Hoikkala    Asikkala   Lahden Ursa
Ulla Hoikkala    Asikkala
Virpi Hongisto    Vantaa
Liisa Huotari    Lahti     Lahden Ursa
Taija Huotari    Espoo     Lahden Ursa
Timo Huotari     Lahti
Kai Hämäläinen    Lappeenranta Etelä-Karjalan Nova
Jarkko Kaija     Otava     Lahden Ursa
Sanna Kankaanpää   Tampere    Tampereen Ursa
Petri Kapanen    Riihimäki   Riihimäen tähtitieteellinen yhdistys
Lauri Kastarinen   Kuopio    Kuopion Saturnus
Jani Katava     Espoo     Ursa
Aarre Kellomäki   Kangasala   Tampereen Ursa
Jussi Kerttula    Nastola    Lahden Ursa
Jyrki Keski-Jylhä  Asikkala   Lahden Ursa
Kirsi Keski-Jylhä  Asikkala   Lahden Ursa
Matti Keskinen    Lahti     Lahden Ursa
Ilkka Kesseli    Helsinki   Ursa
Mira Kettunen    Lahti
Eila Kiiski     Lahti     Lahden Ursa
Hanni Kiiski     Lahti     Lahden Ursa
Jaakko Kokkonen   Lappeenranta Etelä-Karjalan Nova
Eero Kolhinoja    Nummela
Jussi Kolhinoja   Nummela
Kyllikki Kolhinoja  Otalampi
Pentti Kolhinoja   Otalampi
Janne Korjonen    Järvelä    Lahden Ursa
Jorma Koski     Helsinki   Planetary Society
Maisu Koski     Helsinki
Marko Kämäräinen   Lahti     Lahden Ursa
Esa Kärkäs      Lahti     Lahden Ursa
Kärkäs        Lahti
Essi Lahtinen    Lahti     Lahden Ursa
Niina Lahtinen    Lahti     Lahden Ursa
Kari Laihia     Harjavalta  Porin Karhunvartijat
Ari Laine      Lahti     Lahden Ursa
Risto Lehti     Kangasala   Tampereen Ursa
Marko Lehtimäki   Helsinki   Porin Karhunvartijat
Ulla Lehtinen    Vantaa    Ursa
Matti Lehtonen    Helsinki   Kvadrantti
Minna Lekkermäki   Lahti     Lahden Ursa
Susanna Leppälahti  Turku     Ursa
Karoliina Leppäpuska Lahti     Lahden Ursa
Seppo Linnaluoto   Kirkkonummi  Ursa
Seppo Lintunen    Lahti
Vilho Lintunen    Pyhäsalmi
Antti Lohi      Helsinki   Lahden Ursa
Juha Lukkarinen   Lahti     Lahden Ursa
Miia Malin      Heinola
Timo Martola     Turku     Turun Ursa
JukkaMikkola     Helsinki   Ursa
Martti Muinonen   Lappeenranta Etelä-Karjalan Nova
Veikko Mäkelä    Helsinki   Ursa
Hannu Määttänen   Helsinki   Porin Karhunvartijat
Markku Nyfelt    Tampere    Olympos
Leena Nygren     Orimattila  Ursa
Liisa Nygren     Lahti     Lahden Ursa
Eija Nyman      Helsinki   Ursa
Marko Parviainen   Lahti     Lahden Ursa
Marko Pekkola    Helsinki   Ursa
Olli Peltonen    Lahti     Lahden Ursa
Jari Piikki     Juva     Ursa
Satu Piipponen    Helsinki   Ursa
Mika Pirttivaara   Espoo     Ursa
Yrjö Pullinen    Hollola    Lahden Ursa
Lassi Puodinketo   Lahti     Lahden Ursa
Marja Pyykkönen   Hollola    Lahden Ursa
Markku Pyykkönen   Hollola    Lahden Ursa
Teppo Rajala     Vantaa    Ursa
Petteri Rajanen   Tampere    Olympos
Heikki Reijonen   Helsinki
Vesa Rustanius    Tampere    Olympos
Senni Rytkönen    Turku     Turun Ursa
Seppo Sali      Ulvila    Porin Karhunvartijat
Elina Salmi     Lahti     Lahden Ursa
Juhani Salmi     Lahti     Lahden Ursa
Noora Santavuori   Lahti     Lahden Ursa
Tuomas Savolainen  Turku     Porin Karhunvartijat
Ilkka Siitari    Hollola    Lahden Ursa
Kai Siitari     Hollola    Lahden Ursa
Markku Siljama    Mäntyharju  Ursa
Markku Siltainsuu  Riihimäki   Riihimäen tähtitieteellinen yhdistys
Mikael Siltanen   Tampere    Lahden Ursa
Susanna Sollo    Turku     Ursa
Markus Soppela    Lahti     Lahden Ursa
Ari Sormunen     Lahti     Lahden Ursa
Jouni Sorvali    Kotka     Lahden Ursa
Matti Suhonen    Helsinki   Ursa
Jukka Sundqvist   Lahti     Lahden Ursa
Mikko Suominen    Tampere    Ursa
Mikko Syrjälahti   Geneve    Pollux
Jukka-Pekka Teitto  Kalliola   Lahden Ursa
Veijo Timonen    Hämeenlinna
Pertti Tossavainen  Villähde   Lahden Ursa
Heidi Turja     Rauma     Lahden Ursa
Juha Turu      Helsinki   Ursa
Markus Tuukkanen   Vantaa    Ursa
Juhani Uravirta   Lahti
Sampo Uravirta    Lahti     Lahden Ursa
Vesa Vanhanen    Kuopio    Lahden Ursa
Tapani Viherkenttä  Helsinki
Kukka Viitala    Espoo     Ursa
Kari Wilkman     Espoo     Lahden Ursa
Jarmo Willman    Lahti     Lahden Ursa
Ilkka Yrjölä     Kuusankoski  Ursa
119

Takaisin tähtipäivien pääsivulle