Tulipallo 16.03.2004Havaintoja tulipallosta 16.03.2004 klo 22:20:15 Suomen aikaa:

Esko Lyytinen havaitsi videolla tulipallon, joka Helsingistä katsoen meni n. 10 asteen korkeudelta horisonttiin ja oli kestoltaan 3-4 sekuntia. Kirkkaudeltaan tulipallo oli muutaman magnitudin miinuksen puolella. Kun otetaan ilmakehän aiheuttama kirkkauden väheneminen horisontin lähellä huomioon ja myös pitkä etäisyys, niin tulipallo on ollut zeniittikirkkaudeltaan n. -8 magnitudia. Tästä tulipallosta ei ole todennäköisesti tullut mitään kappaleita maahan saakka.

Esko kirjoittaa:

"Suoritin videon osakuvien mittausta, ei parhaalla mahdollisella tavalla ja tarkkuudella, mutta kuitenkin kohtalaisen hyvin. Näkyy aivan ilmeisenä, että kulmanopeus pienenee lennon aikana, eli on menossa pohjoiseen päin. Mittasin sekunnin vaihtumiskohdat ja alussa ja lopussa puolisekuntikohdat. Lyhyestä kaaresta johtuen ei kovin tarkkaa tulokulmaa anna.

Suoritettu 'yhden aseman' määritys perustuu siihen, että kulmanopeuden muuttumisesta voidaan päätellä todellinen kulkusuunta. Koko kuvio saadaan skaalattua siten, että alkukorkeus tulee mahdollisimman järkeväksi. Koska meteorin todellisen nopeuden hidastuminen vaikuttaa myös kulmanopeuteen, on reitin alkuosa lähinnä merkittävä todellisen kulkusuunnan määrittämisessä. Jos suunta saadaan kohtalaisen hyvin määritettyä, voidaan reitin loppuosasta päätellä todellista hidastumista ja saada jonkinlainen arvio meteoroidin koolle.

Havaintoihin parhaiten sopiva ratkaisu on seuraava. Radiantin azimut on 174 astetta ja korkeuskulma 20 astetta. Tulonopeus (oletetulla alkukorkeudella 95km) on noin 30km/s. Se hidastuu noin 26km/s:iin ennen bolidin häviämistä näkyvistä lähellä horisonttia olevan puun taakse. Korkeus oli tällöin 56km. Kappaleen arvioitu kokoluokka hidastuvuuksien perusteella oli muutamia satoja grammoja ja se paloi luultavasti (melko suuresta nopeudesta johtuen) loppuun, vaikkakin jatkoi ilmeisesti kirkkaana vielä jonkin aikaa kadottuaan videokuvasta.

Tämän mukaisesti olisi ensimmäisessä mitatussa pisteessä ollut noin leveyspiirillä 64 (N 64.2 E 26.05) ja viimeisessä mitatussa pisteessä (4 sekuntia ensimmäisestä) noin leveyspiirillä 65 (N 65.2 E 25.8)."

Taulukossa 1 on 16/17.3.2004 tulipallon havaitsijalista.

TAULUKKO 1. Maaliskuun 16 päivän tulipallon havaitsijoita
TABLE 1. Observers of 16.3.2004 fireball

Havaitsija		Havaintopaikka	Havaitsija		Havaintopaikka

1. Esko Lyytinen	Helsinki(video)	
Kuvan 1 karttaan on piirretty tulipallon lentorata ja havaitsijoiden sijoittuminen. Lentoradan on laskenut Esko Lyytinen. Kuvassa 2 on Esko Lyytisen videokameralla otettu kuva tulipallosta. Kuva on otettu digitaalikameralla television kuvaruudusta.

Markku NissinenKuva 1.Kuva 2.

Takaisin meteorijaoston kotisivulle