Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Kirjaston säännöt

  1. Kirjastoa koskevat asiat hoitaa ja sen määrärahojen käytöstä päättää yhdistyksen hallitus, joka voi luovuttaa edellä mainitut tehtävät nimittämälleen vastaavalle kirjastonhoitajalle.
  2. Kirjastonhoitajia hallitus nimittää tarpeelliseksi katsomansa määrän. Yksi henkilö nimitetään vastaavaksi kirjastonhoitajaksi, jonka tehtävänä on johtaa kirjaston työskentelyä. Kirjastonhoitajat ovat oikeutetut saamaan hallituksen erikseen vahvistaman palkkion toimestaan.
  3. Kirjasto on yhdistyksen jäsenten maksuttomasti käytettävissä näissä säännöissä määrätyin ohjein. Oikeus kirjaston käyttöön voidaan myöntää ulkopuolisille vastaavan kirjastonhoitajan päätöksellä.
  4. Kirjaston käyttäjä, joka asuu Helsingissä, saa pitää lainassa korkeintaan viittä kirjaa tai lehtistä kerrallaan ellei suuremmalle lainausmäärälle ole perusteltua syytä. Kirjojen lainausaika on yksi kuukausi. Lehtisten, eripainosten, ääninauhojen, diasarjojen ja kaitafilmien lainausajat ovat kaksi viikkoa. Videonauhojen lainausaika on yksi viikko. Lainausaikoja voidaan pidentää perustellusta syystä. Postilainojen lainausaika lasketaan perilletulosta palautuksen lähetyspäivään.
  5. Kirjat on pyydettävä lainaksi puhelimitse, kirjeitse tai henkilökohtaisesti kirjastonhoitajilta kirjaston aukioloaikoina. Postitse lähetetään korkeintaan viisi (5) kg kirjoja päällykset mukaanluettuina. Yhdistys maksaa lähetysmaksun ja lainaaja palautusmaksun. Lainat on palautettava kirjastoon viimeistään eräpäivänä tai, jos kirjasto ei ole silloin avoinna, seuraavana kirjaston aukiolopäivänä. Lainat ja palautukset kirjastonhoitaja merkitsee lainausluetteloon, johon on merkitty lainaajan nimi, kirjan nimi ja numero sekä lainaus- ja palautuspäivämäärät.
  6. Jos lainaaja ylittää laina-ajan määrällä, jota ei voida katsoa vähäiseksi, menettää hän lainausoikeutensa kirjastonhoitajan harkitsemaksi ajaksi, kuitenkin korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi. Lainaajan tulee lisäksi suorittaa kirjaston lähettämien palautuskehoitusten postikulut. Jos kirja on perittävä lainaajan kotoa, on edellisten lisäksi suoritettava perimiskulut.
  7. Lainaaja on henkilökohtaisesti vastuussa lainaamistaan kirjoista. Jos lainattu kirja katoaa, on lainaajan korvattava se maksamalla kirjan käypä hinta ja mahdolliset sidontakulut. Jos kirja turmeltuu tavalla, jota ei voida katsoa kulumiseksi, on lainaajan korvattava vahinko hallituksen harkinnan mukaan.
  8. Mikäli lainaaja ei noudata näitä sääntöjä, menettää hän lainausoikeutensa määräajaksi. Lainauksista aiheutuvat riidat käsittelee hallitus.
  9. Kirjastosta pidetään kirjaluetteloa, jota yhdistyksen jäsenet voivat tilata itselleen. Luettelosta peritään erikseen vahvistettava korvaus. Kirjaluettelossa järjestetään kirjat luokittain tekijän nimen mukaiseen aakkosjärjestykseen. Jokaisella kirjalla on luokan numerosta ja kirjan juoksevasta numerosta muodostuva koodi. Kirjaluettelossa on kirjasta seuraavat tiedot: Tekijän nimi, kirjan nimi, ilmestymisvuosi, kirjan sivumäärä sekä järjestysnumero luokassaan. Arkistoituihin kirjoihin saa tutustua kirjastossa sen aukioloaikoina, mikäli kirjoja säilytetään kirjaston tiloissa. Muualla säilytettäviin kirjoihin saa tutustua erikseen sovittavana aikana. Arkistoituja kirjoja saa lainata vain vastaavan kirjastonhoitajan luvalla. Käsikirjoja ei lainata.
  10. Muutoksista ja lisäyksistä näihin sääntöihin päättää yhdistyksen hallitus. Näillä säännöillä kumotaan kaikki aikaisemmat yhdistyksen kirjastoa ja lainauksia koskevat säännöt.